6 latek w szkoleZanim dziecko pójdzie do szkoły. Wskazówki dla rodziców.

Zanim dziecko pójdzie do szkoły.pptx

Warunki nauki dla uczniów klas pierwszych.

1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I znają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Dbają o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci.

3. Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.)

i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Sale lekcyjne wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany),sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.

4. Edukacja w klasach I-III odbywa się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób.

5. Edukacja w klasach I-III realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania narastają i rozszerzają się

w układzie spiralnym, tzn., że w każdym następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia są powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane.

6. W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi

z wyłączeniem zajęć komputerowych i języka angielskiego.

7. Edukacja polonistyczna. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III tak, aby uczniowie kończący klasę III wykazali się umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

8. Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów uwzględnia następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy – przy wyborze nauczyciele kierują się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Dzieci uczą się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp.

9. Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci korzystają z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań nauczyciele dbają o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

10. Edukacja przyrodnicza jest w części realizowana w naturalnym środowisku poza szkołą.

W sali lekcyjnej są kąciki przyrody.

11.Zajęcia komputerowe to dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji

z pozostałymi obszarami edukacji. W sali informatycznej są zestawy komputerowe z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery

w klasach I-III są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania

i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp.

12.Język angielski. Nauczyciel organizuje dzieciom również pozalekcyjnych form nauki języka angielskiego , np. spotkań czytelniczych w bibliotece, seansów filmowych w świetlicy szkolnej itp.

13.Edukacja muzyczna. Oprócz zajęć typowo muzycznych nauczyciel włącza muzykę do codziennych zajęć szkolnych jako tło tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp.

14.Wychowanie fizyczne. Zajęcia z dziećmi prowadzone są na boisku, w sali gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia przeznaczony jest na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.

15.Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i edukacji społecznej. Ze względu na dobro uczniów, nauczyciel dba, aby uczniowie rozumieli konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych, aby wiedzieli, do kogo zwrócić się w razie konieczności udzielania pierwszej pomocy.

16.Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel odkrywa te uzdolnienia i je rozwija. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, nauczyciel stwarza im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

17.Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje:

1) zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo;

2) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce.