Klauzula informacyjna RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:


1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. 22 Stycznia 4, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 22 Stycznia 4, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@sp2chelmno.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do właściciela serwera.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

13. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie, a podmiotami współpracującymi lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

- wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń oraz ich duplikatów,

- prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,

- kontroli realizacji obowiązku szkolnego,

- promocji szkoły,

- udziału w konkursach,

- wykorzystania wizerunku dziecka,

- organizacji wycieczek,

- ubezpieczenia,

- działań opiekuńczych,

- opieki medycznej,

- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- prowadzenia nauczania indywidualnego,

- dostosowania wymagań na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,

- korzystania z dziennika elektronicznego,

- kontaktów nauczyciel-rodzic,

- rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody.

-wydawania kart rowerowych