Etyka to dział filozofii poszukujący odpowiedzi na pytania: Jak odróżnić dobro od zła? Jak odróżnić czyn moralny od niemoralnego? Jak odróżnić zachowanie właściwe od niewłaściwego?

Podczas spotkań z uczniami wykorzystywane są metody nauczania aktywizujące wychowanków – m.in.: burza mózgów, dyskusja, praca twórcza, elementy metod dramowych oraz metody zabawowe. Wszystkie materiały potrzebne w czasie lekcji, takie jak karty pracy czy prezentacje multimedialne, przygotowuje nauczyciel, w związku z tym nie ma potrzeby zaopatrywania dzieci w podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

W ramach zajęć pierwszoklasiści poruszają następujące zagadnienia: budowanie prawidłowych relacji z innymi – z rodziną i grupą koleżeńską, poznawanie świata wartości, kształtowanie umiejętności społecznych np. kulturalnego zachowania się czy bycia odpowiedzialnym za swoje czyny.

Z kolei lekcje dla uczniów klas starszych oscylują wokół niniejszej problematyki: etyka i kultura osobista, autorytety, człowiek i religie, otoczenie społeczne i przyrodnicze człowieka, współczesne zagrożenia, praca na rzecz osób w potrzebie, zdrowie człowieka. Celem tych spotkań jest próba ukształtowania w młodych ludziach następujących postaw: odpowiedzialności za swoje decyzje, wrażliwości na ludzkie cierpienie, szacunku oraz tolerancji dla innych i słabszych, a także umiejętności – np. odróżniania dobra od zła, budowania własnej hierarchii, obrony posiadanego stanowiska oraz kulturalnego dyskutowania. Ponadto lekcje etyki dają uczniom możliwość wyrażenia swoich opinii, które niejednokrotnie zaskoczyłyby (pozytywnie!) niejednego dorosłego.

Podczas kwietniowych wywiadówek Rodzice naszych uczniów będą mieli możliwość wypełnienia deklaracji dotyczącej udziału dziecka w lekcjach etyki w roku szkolnym 2016/2017


  • nie ma ograniczeń w ilości osób chcących uczęszczać na zajęcia, nawet jeden uczeń z klasy może uczestniczyć w etyce (dołącza do grupy międzyoddziałowej),
  • zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,
  • uczeń może uczęszczać tylko na etykę lub na etykę i religię (może również nie uczęszczać na żaden z przedmiotów),
  • dzięki wcześniejszej deklaracji będzie możliwość uwzględnienia przedmiotu w planie lekcji, w taki sposób aby dzieci nie musiały przebywać w świetlicy.