Procedury interwencyjne

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych, zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją, przestępczością


ZESTAW PODSTAWOWYCH PROCEDUR:

1. . W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki.

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki.

4.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki.

5. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

6. Postępowanie wobec ucznia – który stał się ofiarą czynu karalnego.

7. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

8. Postępowanie wobec ucznia niesystematycznie realizującego obowiązek szkolny.

9. Postępowanie wobec ucznia podejrzanego o próbę samobójczą.

10.Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.

11. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu, telefonu komórkowego czy innych mediów.

12.Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.

13. Procedura w przypadku zachowania ucznia stosującego przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób.

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

  1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
  3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza wspólnie z pedagogiem lub dyrektorem rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. Sporządza notatkę z rozmowy. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym, a następnie daję rodzicom do podpisania oświadczenie o pouczeniu i poinformowaniu ich o sposobach oferowanej pomocy.
  4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
  5. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
  6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

2.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

  1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora szkoły;
  2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
  3. Dyrektor szkoły wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
  4. Dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
  6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji, specjalisty do spraw nieletnich lub sądu rodzinnego.
  7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat stanowi wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
  8. W przypadku kiedy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą i nie chcą odebrać niepełnoletniego dziecka, dyrektor szkoły pisemnie informuje o tym fakcie sąd rodzinny opisując zachowania rodziców świadczące o braku właściwej opieki i niewypełnianiu zadań wynikających ze sprawowania władzy i opieki rodzicielskiej.


3.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

  1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
  2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
  3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

  1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
  2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
  3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
  4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
  5. Wezwani do szkoły rodzice mają obowiązek współpracować ze szkołą w działaniach interwencyjnych, nie mają jednak uprawnień do zabrania ze szkoły ucznia podejrzewanego o posiadanie substancji odurzającej przez przybyciem wezwanej do szkoły policji. Jeżeli wezwani do szkoły rodzice/opiekunowie nie dotarli na miejsce przed przybyciem policji, to policjanci, którzy zatrzymają nieletniego ucznia będą o tym fakcie powiadamiali jego rodziców/opiekunów. Jeżeli rodzice/opiekunowie pojawią się w szkole wkrótce po zakończeniu czynności przez policję należy ich skierować do właściwej jednostki policji. W przypadku gdy policjanci wykonujący swoje czynności na miejscu zdarzenia, podejmą decyzje o potrzebie zatrzymania ucznia, dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba może żądać od policjantów potwierdzenia na piśmie faktu zatrzymania ucznia i zabrania go ze szkoły, z podaniem danych funkcjonariusza wykonującego tę czynność.
  6. Podjęcie działań wychowawczych we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

5.

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

  1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;
  2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;
  3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę;
  4. Powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych ucznia – sprawcy.
  5. Niezwłoczne powiadomienie policji przez dyrektora szkoły;
  6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

6.

Postępowanie wobec ucznia – który stał się ofiarą czynu karalnego.

  1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń;
  2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
  3. Powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych ucznia.
  4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

7.

Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

  1. Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.
  2. Wezwać policję.

8.

Postępowanie wobec ucznia niesystematycznie realizującego obowiązek szkolny.

  1. Wychowawca w przypadku, kiedy nie wpłynęło do niego usprawiedliwienie nieobecności ucznia (powinno trafić do wychowawcy w ciągu 10 dni roboczych od pierwszego dnia absencji dziecka w szkole) kontaktuje się z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole. Rozmowę z rodzicem odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
  2. W przypadku stwierdzenia wagarów wychowawca przeprowadza rozmowę ostrzegawczą z uczniem. W jej trakcie podejmuje próbę ustalenia przyczyny wagarów oraz miejsca pobytu dziecka w trakcie wagarów. Rozmowę odnotowuje w dzienniku.
  3. W przypadku stwierdzenia powtórnej nieusprawiedliwionej absencji ucznia wychowawca przeprowadza z dzieckiem rozmowę ostrzegawczą i wzywa do szkoły rodziców / prawnych opiekunów, z którymi ustala konieczność codziennej kontroli obecności dziecka w szkole i zobowiązuje ich do podjęcia działań wychowawczych. Rozmowy te odnotowuje w dzienniku.
  4. W sytuacji ponownej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego. Pedagog przeprowadza rozmowę ostrzegawczą z uczniem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi, informuje o konsekwencjach niesystematycznego realizowania obowiązku szkolnego. Podejmuje próbę ustalenia przyczyn absencji. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów, a rodziców do systematycznego kontrolowania frekwencji dziecka . Ustala z rodzicami strategię postępowania wychowawczego. Rozmowy te odnotowuje w dzienniku pedagoga.
  5. Jeżeli uczeń nadal wagaruje, to wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informują o tym fakcie dyrektora szkoły. Ten pisemnie wzywa rodziców/opiekunów prawnych ucznia na rozmowę. Dyrektor rozmawia z rodzicami (w razie potrzeby w obecności pedagoga i wychowawcy klasy), przedstawia konsekwencje wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, zobowiązuje rodziców/opiekunów do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
  6. W przypadku trwania dalszych nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w szkole dyrektor powiadamia o tym fakcie sąd lub/ i policję. W przypadku uchylania się rodzica / prawnego opiekuna od obowiązku regularnego posyłania dziecka do szkoły wysyła pisemne upomnienie rozpoczynające postępowanie egzekucyjne.


9.

Postępowanie wobec ucznia podejrzanego o próbę samobójczą:

 1. W przypadku podejrzenia o próbę samobójczą podejmowaną na terenie szkoły lub poza nią, należy ustalić wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 2. Nauczyciel przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce i nie pozostawia go bez opieki, usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru. Powiadamia dyrekcję szkoły.
 3. Dyrektor szkoły wzywa pomoc – pogotowie, policję, straż pożarną, w zależności od potrzeby.
 4. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie.
 5. Dyrektor zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz organ prowadzący.
 6. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi np. media, świadkowie.
 7. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną, poinformować rodziców/opiekunów o miejscach, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie.

10.

Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.

 1. Nauczyciel zgłasza swoje podejrzenia wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca rozmawia z uczniem.
 3. Wychowawca konsultuje się z pielęgniarką szkolną.
 4. Wychowawca wzywa na rozmowę rodziców/prawnych opiekunów do szkoły.
 5. Wychowawca odnotowuje fakt rozmowy w notatce służbowej, zalecając rodzicom/opiekunom konieczne działania, co rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem.
 6. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje odpowiednie działania i następnie informuje o tym dyrektora szkoły.
 7. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły. Wskazuje możliwość (konieczność pomocy) diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub u lekarza specjalisty. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
 8. Przy braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: sąd, kuratora sądowego, policję.

11.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu, telefonu komórkowego czy innych mediów.

 1. Nauczyciel/wychowawca w przypadku podejrzenia, że zostały przy pomocy mediów naruszone dobra osobiste ucznia lub pracownika szkoły powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.
 2. Pedagog zawiadamia dyrektora szkoły.
 3. Pedagog zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie ofierze przemocy, jak również wspólnie z wychowawcą ustalają okoliczności zdarzenia, sprawców i zabezpieczają dowody.
 4. Jeżeli sprawcami przemocy są uczniowie szkoły należy powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
 5. Pedagog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, informując zainteresowane osoby o dalszym postępowaniu i konsekwencjach prawnych. Zobowiązuje ucznia do usunięcia materiału ze szkodliwymi treściami.
 6. W sytuacji braku możliwości współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia, sprawcy przemocy, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zwraca się z prośbą do sądu o wgląd w sytuację rodziny.
 7. Jeżeli zostały naruszone dobra osobiste pracownika szkoły przez ucznia, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, powiadomieniu dyrekcji szkoły, zgłoszeniu sprawy na policję, osoba pokrzywdzona ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
 8. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, zawiadamia się administratora sieci w celu usunięcia materiałów.12.

Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.

 1. Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
 2. O swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga szkolnego.
 3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o istniejących trudnościach i zapoznaje ich z planem działań podjętych w szkole. Jednocześnie zobowiązuje rodziców/ prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy i działań wychowawczych w domu.
 4. W razie potrzeby pedagog szkolny proponuje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie z pomocy w poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu uzyskania diagnozy i wskazówek do pracy z dzieckiem.
 5. W przypadku braku zgody rodziców/ prawnych opiekunów na przeprowadzenie badań ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych lub też braku wymiernych efektów i współpracy wychowawczej, dyrektor kieruje wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny.13.

Procedura w przypadku zachowania ucznia stosującego przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób.

 1. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas zajęć lekcyjnych prowadzący zajęcia zawiadamia o tym fakcie wychowawcę/wicedyrektora/dyrektora/pedagoga (np.telefonicznie lub wysyłając innego ucznia).
 2. Powiadomiona osoba odbiera ucznia z klasy i przeprowadza z uczniem rozmowę wychowawczą.
 3. Uczeń pozostaje pod opieką osoby, której został powierzony, aż do momentu uspokojenia emocji.
 4. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący odprowadza go do wychowawcy/pedagoga szkolnego/nauczyciela nie mającego dyżuru/wicedyrektora/dyrektora.
 5. Jeżeli zachodzi potrzeba, udziela się poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności wzywa się pogotowie ratunkowe i rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Wychowawca/pedagog lub nauczyciel podejmujący interwencję, jak najszybciej, w miarę możliwości, ustala przebieg wydarzeń i uświadamia uczestnikowi/uczestnikom zdarzenia zagrożenia wynikające z zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
 7. Wychowawca/nauczyciel/pedagog bezpośrednio podejmujący interwencję, powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i decyduje o sposobie powiadomienia rodziców ucznia/prawnych opiekunów. W sprawach poważnych (np. rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca, zaprasza rodziców/prawnych opiekunów na spotkanie do szkoły i wspólnie z pedagogiem, przeprowadzają rozmowę na temat zaistniałego zdarzenia. W trakcie spotkania zostają przedstawione rodzicom/prawnym opiekunom różne metody wychowawcze i możliwości wspomagania ucznia w jego problemach.
 8. W przypadku powtarzających się zdarzeń, które wskazują na nieskuteczność podjętych działań, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem, kieruje wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.