Statut szkoły

Statut I 2017-GIM
1 Statut
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA


WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE


§ 1

Ocenianie

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i ich dostosowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w niniejszym Statucie;
  4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 3 i § 6;
  5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.


§ 2

Jawność oceny

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie.
 2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  4. zapisach zawartych w WO i PO.
 3. PO z poszczególnych przedmiotów znajdują się u nauczyciela danego przedmiotu oraz są udostępnione w wersji elektronicznej.
 4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 5. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców.
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, w czasie zebrań z rodzicami po wcześniejszym ustaleniu terminu, bez możliwości wykonywania kopii tych materiałów.


§3

Ocenianie w klasach I – III

 1. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową.
 2. Ocenianie bieżące uczniów dokonywane jest za pomocą:
  1. stopni cyfrowych według sześciocyfrowej skali:
 3. 6 – stopień celujący;
 4. 5 – stopień bardzo dobry;
 5. 4 – stopień dobry;
 6. 3 – stopień dostateczny;
 7. 2 – stopień dopuszczający;
 8. 1 – stopień niedostateczny;
 9. oceny opisowej.
 10. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie samodzielnych znaków „+” , „-” oraz przy ocenach. Zasady stawiania tych znaków zawarte są w PO.
 11. Sposoby oceniania.
  1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia;
  2. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań;
  3. Przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów przyjmuje się następujące progi procentowe:


100% - 98%

stopień celujący

97% - 90%

stopień bardzo dobry

89% - 75%

stopień dobry

74% - 51%

stopień dostateczny

50% - 30%

stopień dopuszczający

29% - 0%

stopień niedostateczny

 1. Nauczyciel obowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 7 – 9, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.


§ 4

Klasyfikacja śródroczna i roczna w kl. I-III

 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. uchylono
 6. Ocena opisowa uwzględnia:
  1. postępy w edukacji polonistycznej;
  2. postępy w edukacji matematycznej;
  3. postępy w edukacji przyrodniczej;
  4. postępy w edukacji plastycznej;
  5. postępy w edukacji technicznej;
  6. postępy w wychowaniu fizycznym;
  7. postępy w nauce języka angielskiego;
  8. postępy w zajęciach komputerowych;
  9. zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:
   1. wywiązywania się z obowiązku ucznia;
   2. przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych;
   3. umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm;
   4. troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe);
   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne;
   6. kulturalne zachowanie się poza szkołą;
   7. okazywanie szacunku innym osobom;
   8. osobiste osiągnięcia uczniów.
 7. Ocena postępów w nauce religii oraz etyki jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny śródrocznej oraz na świadectwie.
 8. Opisową ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu I okresu.
 9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Szczegółowe działania znajdują się w karcie „Stworzenie uczniowi szansy uzupełnienia braków”.
 10. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować przez wiadomość w dzienniku elektronicznym o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 11. Jeżeli rodzic w ciągu 2 dni nie zapozna się z oceną przewidywaną, wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisemnej.
 12. Uczeń ma obowiązek dostarczyć rodzicom zawiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a po podpisaniu przez rodzica oddać wychowawcy. Rodzic potwierdza zapoznanie się z zawiadomieniem własnoręcznym podpisem.
 13. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
 14. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.


§5

Zasady oceniania w klasach IV – VIII

 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
  1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
  2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
  3. Zasada różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
  4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
  5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
 2. Na początku klasy IV przeprowadzana jest diagnoza z przedmiotów: j. polski, matematyka, przyroda, historia i j. angielski.
  1. Celem diagnozy jest monitorowanie postępów ucznia w szkole.
  2. Właściwe zaplanowanie pracy z uczniem zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych oraz w pracy z uczniem zdolnym.
  3. Z diagnozy powstaje raport, znajdujący się w dokumentacji nauczyciela. Nie jest ona oceniana stopniem.


§6

Tryb oceniania i skala ocen w klasach IV – VIII

 1. Stopnie bieżące oraz oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy IV ustala się według:
  1. stopni cyfrowych według sześciocyfrowej skali:
   1. stopień celujący - 6
   2. stopień bardzo dobry - 5
   3. stopień dobry - 4
   4. stopień dostateczny - 3
   5. stopień dopuszczający - 2
   6. stopień niedostateczny - 1
  2. oceny opisowej;
 2. Wprowadza się pojęcie oceny pozytywnej i negatywnej.
  1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1a-1e.
  2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 1f.
 3. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie samodzielnych znaków „+” oraz „-”. Zasady stawiania tych znaków zawarte są w PO.
 4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne słownie, w pełnym brzmieniu.
 5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego na dany rok szkolny przez Dyrekcję Szkoły.
 6. Poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności sprawdzane są poprzez:
  1. Prace pisemne:
   1. kartkówka, paskówka dotycząca materiału z ostatniego tematu;
   2. sprawdzian (materiał z trzech ostatnich tematów);
   3. praca klasowa (sprawdzian diagnostyczny) i wypracowanie obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela; z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
   4. dyktanda, uzupełnianki.
  2. Praca i aktywność w czasie lekcji;
  3. Odpowiedź ustna;
  4. Praca projektowa;
  5. Praca domowa;
  6. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
  7. Twórcze rozwiązywanie problemów;
  8. Pozostałe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia określone są

przez nauczycieli w PO.

7. Ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel przedmiotu.Nauczyciel przedmiotu może wspierać się średnią ważoną z uzyskanych ocen cząstkowych. Zasady stosowania oceny ważonej opisane są w PO


§ 7

Ocenianie śródroczne w klasach IV – VIII

 1. Ocena bieżąca.
  1. Bieżące ocenianie wynikające z PO winno być dokonywane systematycznie;
  2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
  3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
  4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
  5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
 2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
  1. Pisemne prace klasowe obejmują większą partię materiału i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
  2. Praca klasowa oraz sprawdzian musi być zapisana w dzienniku elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
  3. Nauczyciel jest zobowiązany do oddawania prac w następujących terminach:
   1. kartkówki – w ciągu 5 dni roboczych;
   2. sprawdziany – w ciągu 7 dni roboczych;
   3. prace klasowe – w ciągu 14 dni roboczych;
   4. wypracowania z języka polskiego – w ciągu 21 dni roboczych, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, ocena jest wystawiona za zgodą ucznia;
  4. Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian musi napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
   1. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
   2. Jeśli uczeń nie stawi się w określonym terminie otrzyma uwagę negatywną,
  5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu, może poprawić ją w ciągu dwóch tygodni od czasu jej otrzymania.
   1. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
   2. Uczeń ocenę niedostateczną może poprawiać tylko raz,
   3. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego obok oceny niedostatecznej.
  6. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.
  7. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów:


100% - 98%

stopień celujący

97% - 90%

stopień bardzo dobry

89% - 75%

stopień dobry

74% - 51%

stopień dostateczny

50% - 30%

stopień dopuszczający

29% - 0%

stopień niedostateczny

  1. Ocenianie z innych form sprawdzających wiedzę i umiejętności zawarte są w PO.

§ 8

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji w klasach IV – VIII


 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowych zasadach oceniania.
 2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego za zgodą ucznia.


§ 9

Wymagania edukacyjne w klasach IV – VIII

 1. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinnym być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
 2. Nauczyciel obowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 9. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 6 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.


§ 10

Klasyfikacja śródroczna i roczna w kl. IV – VIII

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

I okres - IX - I;

II okres - II - VI;

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec II okresu.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Minimalnie z trzech ocen.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Na 14 dni przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej. Natomiast w przypadku pozostałych ocen na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 7. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia informacje o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych przez dziennik elektroniczny lub w formie pisemnej. Jeżeli rodzic w ciągu tygodnie nie odczytał wiadomości w dzienniku elektronicznym wychowawca wysyła pisemne zawiadomienie.
 8. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub w formie pisemnej. Jeżeli rodzic w ciągu 2 dni nie odczytał wiadomości w dzienniku elektronicznym wychowawca wysyła pisemne zawiadomienie.
 9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 10. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.


§ 11

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
 2. Ostateczna ocena roczna może być wyższa od oceny przewidywanej.
 3. Uczeń chcący uzyskać wyższą od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych powinien:
  1. Do dnia wystawienia oceny przewidywanej uzyskać pozytywne oceny z wszystkich sprawdzianów i prac klasowych;


§ 12

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 9. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
 10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 oraz w przypadku ucznia realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11. a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust. 6 - skład komisji, o której mowa w ust.12;
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14.
 20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.


§ 13

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, technologii informatycznej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 6. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dwa dni przed egzaminem poprawkowym.
 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.
 9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem ust.13.
 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


§ 14

Sprawdzian wiadomości i umiejętności


 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania ( pytania ) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 11. Przepisy 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 15

Zasady oceniania zachowania


 1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach, trybie ustalania oceny zachowania oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem poniższego punktu.
 7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena ta nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny.
 8. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca oddziału,
  3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
  4. pedagog,
  5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  6. przedstawiciel rady rodziców.
 9. Komisja ustala roczną ocenę w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Z prac komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 16

Tryb ustalania oceny zachowania


 1. Ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów proponuje zespół klasowy, zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 2. Uczeń ma prawo do samooceny, zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 4. Na 14 dni przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej nagannej ocenie zachowania. Natomiast w przypadku pozostałych ocen na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 5. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia informacje o przewidywanej nagannej ocenie zachowania przez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub w formie pisemnej. Jeżeli rodzic w ciągu tygodnia nie odczytał wiadomości w dzienniku elektronicznym wychowawca wysyła pisemne zawiadomienie.
 6. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia informacje o przewidywanej ocenie zachowania przez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub w formie pisemnej. Jeżeli rodzic w ciągu 2 dni nie odczytał wiadomości w dzienniku elektronicznym wychowawca wysyła pisemne zawiadomienie.
 7. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny nagannej.
 8. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.


§ 17

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania


 1. Uczeń, który chce uzyskać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przedstawia wychowawcy klasy argumenty dotyczące własnych zachowań świadczące o tym, że zasługuje na ocenę wyższą.
 2. Uczeń zapoznaje wychowawcę ze swoimi argumentami w ciągu 7 dni od czasu otrzymania informacji o ocenie zachowania.
 3. Wychowawca wystawia ocenę wyższą, jeśli argumenty ucznia są zasadne.


§ 18

Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII


 1. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II okresu bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
  1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i ponadto z podanych niżej punktów spełnia co najmniej 4:
   1. swoją postawą promuje dobre imię Szkoły wobec innych środowisk,
   2. podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej,
   3. jest inicjatorem życia zbiorowego na terenie Szkoły, czynnie uczestniczy w akademiach,
   4. pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie klasowym, kołach zainteresowań,
   5. z własnej inicjatywy pomaga kolegom mającym trudności w nauce lub może wykazać się innymi formami pomocy, np. wolontariatem,
   6. jest laureatem olimpiad, konkursów, zawodów,
   7. przygotowuje pomoce naukowe i inne samodzielne prace, pomaga nauczycielowi w przygotowaniu zajęć edukacyjnych,
   8. podejmuje działania ekologiczne na rzecz środowiska lokalnego.
  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą i ponadto nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych oraz z podanych niżej punktów spełnia co najmniej 4:
   1. godnie reprezentuje Szkołę w środowisku lokalnym, bierze udział w konkursach i zawodach,
   2. bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych,
   3. wyróżnia się na forum klasy, szkoły kulturą osobistą oraz dbałością o mienie szkolne,
   4. aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, przezwycięża trudności w nauce, wytrwale dąży do poszerzania wiedzy i umiejętności, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac,
   5. okazuje życzliwość i szacunek wszystkim pracownikom Szkoły, rodzicom/prawnym opiekunom, osobom starszym, swoim kolegom, dba o kulturę słowa i dyskusji,
   6. szanuje godność własną i innych, reaguje na zło, przejawy wandalizmu i oportunizmu,
   7. jego wygląd i strój nie budzą zastrzeżeń.
  3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. dba o honor i tradycje kraju i Szkoły, zachowując się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przejawia szacunek do symboli narodowych i szkolnych,
   2. sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
   3. jest kulturalny i uprzejmy na co dzień, uczciwy i prawdomówny,
   4. przestrzega zasad higieny osobistej,
   5. przestrzega zasad dotyczących stroju uczniowskiego i wyglądu:
    • nosi tarczę szkolną,
    • nie nosi odzieży z napisami i wizerunkami zawierającymi wulgaryzmy, promujące zachowania ryzykowne, związane z używkami i przemocą, promujące systemy totalitarne,
    • nosi strój nie odsłaniający nadmiernie ciała,
    • nie nakłada makijażu i nie maluje paznokci,
    • nie farbuje włosów,
    • nie ma tatuaży,
    • nosi kolczyki tylko w uszach,
    • nie nosi butów na wysokim obcasie,
    • w wyznaczone przez szkołę dni nosi strój galowy.
   6. przejawia troskę o mienie szkolne, szanuje cudzą własność,
   7. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
   8. nie pali papierosów, nie zażywa i nie rozprowadza żadnych środków psychoaktywnych,
   9. przestrzega zasad w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reaguje na zagrożenia,
   10. nie wykazuje zachowań agresywnych, w tym również w środowisku cyfrowym,
   11. bierze udział w uroczystościach szkolnych,
   12. na lekcji używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych za zgodą nauczyciela do celów edukacyjnych,
   13. nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych, maksymalnie ma 5 spóźnień w okresie.
  4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń,który narusza wyżej sformułowane warunki oceny dobrej i spełnia przynajmniej 4 z następujących kryteriów:
   1. uczeń wypełnia wszystkie obowiązki w sposób zadowalający, stara się w miarę możliwości wypełniać powierzone mu zadania,
   2. sporadycznie włącza się w organizację życia klasy i Szkoły,
   3. nie naraża swoim zachowaniem zdrowia i życia swojego oraz innych,
   4. stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z nauczycielami i kolegami,
   5. na lekcjach pracuje niezbyt systematycznie,
   6. sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 20 godzin w okresie), stara się nie spóźniać na lekcje (do 10 spóźnień w okresie),
   7. po upomnieniu stosuje się do zasad dotyczących używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,
   8. jego zachowanie budzi pewne zastrzeżenia, lecz zastosowane środki zaradcze przynoszą zamierzony efekt wychowawczy.
  5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze i upomnienia, spełnia 4 kryteria wymienione niżej:
   1. często, mimo upomnień, utrudnia prowadzenie lekcji,
   2. przejawia lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
   3. nie przestrzega zasad dotyczących wyglądu i stroju, noszenia tarczy,
   4. używa wulgarnych słów,
   5. przejawia cechy typowe dla postawy egoistycznej, samolubnej, łamie zasady współżycia koleżeńskiego,
   6. niewłaściwie zachowuje się podczas imprez szkolnych i klasowych,
   7. nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,
   8. bardzo często nie przestrzega zasad dotyczących korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,
   9. ucieka z lekcji, wagaruje, notorycznie się spóźnia (opuścił powyżej 20 godz., ale nie więcej niż 40 godzin bez usprawiedliwienia w okresie),
   10. otrzymał naganę wychowawcy klasy.
  6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uporczywie demonstruje lekceważący stosunek do zasad obowiązujących w szkole:
   1. swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły; jest agresywny w stosunku do innych osób, dokucza słabszym, prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża się, straszy, wyłudza,
   2. nie szanuje cudzej własności, dopuszcza się aktów wandalizmu, niszczy mienie klasy, Szkoły, kolegów,
   3. pali papierosy, pije alkohol, posiada, używa bądź rozprowadza środki psychoaktywne,
   4. nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy,
   5. popełnia czyny karalne,
   6. nagminnie wagaruje (opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia w danym okresie),
   7. otrzymał naganę Dyrektora Szkoły.


§ 19

Ocena zachowania ucznia w klasach I – III


 1. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię innych nauczycieli.
 3. Wychowawca przy wystawianiu oceny zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. przestrzeganie zasad kultury osobistej przez ucznia:
   1. kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników Szkoły, kolegów i koleżanek, stosuje zwroty grzecznościowe,
   2. nie używa wulgaryzmów,
   3. potrafi opanować swoje emocje, takie jak: złość, gniew, agresję,
   4. przeciwstawia się przemocy,
   5. właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek, na krzywdę i przejawy zła,
   6. dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą,
   7. przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela i kolegów,
   8. dba o honor i tradycje Szkoły,
   9. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.
  2. przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów przez ucznia:
   1. nie kłamie, nie oszukuje innych,
   2. nie przywłaszcza sobie cudzej własności,
   3. nie stwarza sytuacji niebezpiecznych,
   4. wypełnia prośby i polecenia nauczyciela,
   5. przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,
   6. nie pali papierosów, nie używa i nie rozprowadza żadnych środków psychoaktywnych,
   7. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
   8. dba o porządek i czystość miejsca pracy i otoczenia,
   9. potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy,
   10. umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole,
   11. dotrzymuje ustalonych terminów.
  3. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:
   1. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
   2. wszelkie nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwione,
   3. systematycznie odrabia prace domowe,
   4. często wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela,
   5. aktywnie uczestniczy w zajęciach,
   6. pracuje systematycznie, wytrwale, zawsze stara się przezwyciężać trudności w nauce,
   7. wypełnia obowiązki dyżurnego, wywiązuje się z podjętych zadań,
   8. dba o sprzęty i pomoce szkolne,
   9. przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny.
  4. zaangażowanie ucznia na rzecz szkoły:
   1. bierze udział w konkursach, zawodach,
   2. samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i Szkoły,
   3. bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły.


§ 20

Promowanie i ukończenie Szkoły

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 13 ust.10.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 13 ust. 13.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 6. uchylono
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem ust. 6 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 13 ust. 14.
 9. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się również oceny uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i etyki.
 10. Absolwent, który zdobył, co najmniej średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie otrzymuje „złotą tarczę”.