Aktualności 2019/2020

Zdalna Szkoła.pdf

Drodzy uczniowie klas VIII

Informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

16 czerwca (wtorek) - język polski o godzinie 09:00

17 czerwca (środa) - matematyka o godzinie 09:00

18 czerwca (czwartek) - język angielski o godzinie 09:00

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu z czarnym wkładem, linijka na egzamin z matematyki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja . Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos oraz założone rękawiczki.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) oraz z założonymi rękawiczkami. Zakrywanie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek obowiązuje na terenie całej szkoły. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki do momentu zakończenia wszystkich czynności organizacyjnych. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

* podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

*wychodzi do toalety

*kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

W związku z powstałą nadpłatą za obiady w miesiącu marcu 2020r. zaistniała konieczność zwrotu środków na konto bankowe

rodzica/opiekuna.

W tym celu należy do końca czerwca 2020 roku złożyć wniosek dostępny w biurze intendenta lub pobrać

go ze strony szkoły (zakładka dla rodzica-stołówka szkolna).

Dziękujemy


Drodzy Uczniowie !

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam

Radości w każdej sekundzie,

Uśmiechu w każdej minucie,

Pogody w każdej godzinie,

Szczęścia przez całe życie.
Drodzy uczniowie

Informujemy, że wszystkie informacje odnośnie nauczania zdalnego oraz konsultacji z nauczycielami znajdują się w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Harmonogram pracy bibliotek szkolnych.pdf

100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY

„Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”

(Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

Zapraszamy do galerii

- prace naszych uczniówZAPRASZAMY DO GALERII


Święto Patrona 8 maja


Uczniowie klasy VI c pamiętają o swoim patronie... nawet w czasie pandemii...PRACE UCZNIÓWPRACE UCZNIÓWInformacja o projekcie.pdf

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej zdalne nauczanie

w szkole przedłuża się do dnia 24 maja 2020.


Dariusz Piontkowski ogłosił dzisiaj, że szkoły, żłobki i przedszkola zostają zamknięte do 24 maja. Szef MEN zwrócił uwagę na to, że "obecne warunki nie pozwalają" na odwieszenie działalności wspomnianych placówek.

Dyrektor Szkoły Renata Ulatowska


Drodzy Uczniowie,

przypominamy, że w zakładce Uczniowie - Świetlica czekają na Was ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań.

Poza nauką i pracą zdalną znajdźmy trochę czasu na małe przyjemności :)


Przydatne informacje są zamieszczane dla Was również w zakładkach

Uczniowie - Pedagog oraz Rodzice.

"Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość"


Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku oraz energii i nadziei na lepszą przyszłość.

Życzę Państwu, aby te święta przyniosły przede wszystkim spokój, aby dopisywało zdrowie, a każdego dnia towarzyszyło poczucie bezpieczeństwa oraz optymizm, również na poświąteczny czas.

Wielu Bożych Łask płynących ze Zmartwychwstania Pańskiego...

Dyr. Renata Ulatowska

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią”DRODZY UCZNIOWIE!

W zakładce Uczniowie - Świetlica/Biblioteka codziennie będą na Was czekać ciekawe i kreatywne pomysły ze świata gier, zabaw, zajęć plastycznych i czytelniczych.

W zakładce Uczniowie - Pedagog oraz Rodzice

zamieszczane będą dla Was i Waszych Rodziców różne informacje dotyczące między innymi obecnej sytuacji.

Pamiętajcie - w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji...

Serdecznie zapraszamy :)


#zostanwdomu


Drodzy rodzice oraz uczniowie!


Szkoła Podstawowa nr 2 korzysta z dwóch kanałów zdalnego nauczania, są to:

1.Dziennik elektroniczny Vulcan,

2.Google dla Szkół - usługa Classroom.

Rodzice uczniów klas I-III otrzymują informację przez dziennik elektroniczny. Wychowawczynie określają sposób i formę wykonania zadań.

Informacje dla uczniów klas IV-VIII przekazywane są przez dziennik elektroniczny oraz aplikację Classroom.

Uczniowie klas IV - VIII posiadają szkolne konta e-mail, które umożliwiają korzystanie z dziennika elektronicznego oraz aplikacji Classroom zarówno na komputerze, jak i na telefonie.

Aby skorzystać z aplikacji Classroom na komputerze należy:

1.Wejść na stronę google.pl

2.Wybrać: Zaloguj się

3.Wpisać swój szkolny adres e-mail (i.nazwisko@sp2chelmno.pl)

4.Podać hasło - jeśli uczeń nie pamięta należy skontaktować się z sekretariatem szkoły (sekretariat@sp2chelmno.pl)

5.Wybrać usługę: poczta Gmail lub Classroom.

Google dla Szkół (poczta Gmail, Classroom) i dziennik elektroniczny Vulcan to dwie odrębne aplikacje.

ADRES E-MAIL RODZICA do logowania w dzienniku elektronicznym Vulcan nie ma związku i zastosowania do logowania się na KONTO GOOGLE UCZNIA.

Dostęp do dziennika rodzic ma poprzez e-mail podany wychowawcy. W razie problemów z hasłami, logowaniem się do dziennika proszę o kontakt na adres sekretariat@sp2chelmno.pl

Renata Ulatowska


Szanowni Państwo,

w związku z brakiem oficjalnego komunikatu z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie proszę o pozostanie w izolacji o ile to możliwe. Obserwowanie stanu zdrowia swojego i najbliższych, zachowanie szczególnej higieny.

W razie zaobserwowania objawów koronawirusa proszę o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zgodnie z wcześniejszymi komunikatami.

Renata Ulatowska

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Został on ustanowiony z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w 2005 roku. Nie bez przyczyny dzień ten wyznaczono na 21 marca. Jest to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który uosabia narodziny nowego życia ale przede wszystkim odnosi się do samej choroby - obecności dodatkowego trzeciego chromosomu - 21.

W naszej szkole uczniowie na znak solidarności z osobami chorymi mieli przyjść w skarpetkach nie do pary. Mimo obecnej sytuacji nie poddaliśmy się! Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję on-line a na załączonych zdjęciach można podziwiać jej efekt!

Wśród nich znajdują się zdjęcia wykonane przez nauczycieli. Potraficie wskazać, które to są?

Kreatywność naszej młodzieży nie zna granic!

TVP KULTURA rozpoczęła emisję zekranizowanych lektur szkolnych i innych ciekawych pozycji.

ZACHĘCAMY DO ICH OBEJRZENIA :)

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KWARANTANNY DOMOWEJ

1. Cel

Ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2.

Tryb postępowania obowiązuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Definicja

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwarantanna może odbywać się

w warunkach domowych w wyznaczonych przez Wojewodę obiektach.

3. Sposób postępowania

Właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny ustala osoby ze styczności

i kwalifikuje do objęcia kwarantanną (kontakt z przypadkiem podejrzanym lub potwierdzonym)

4. Jeżeli istnieje możliwość zorganizowania kwarantanny domowej:

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w porozumieniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego uzgadnia z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym warunki i możliwości zorganizowania kwarantanny domowej.

2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wyznacza osobę lub osoby do obsługi ludzi poddanych kwarantannie.

3. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o poddaniu kwarantannie i przekazuje do wiadomości Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policji.

4. Pracownicy wytypowani przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do obsługi osób poddanych kwarantannie ustalają z nimi sposób komunikowania się z otoczeniem (tel. komórkowy, poczta elektroniczna, umówiony sygnał dzwonka do drzwi) i wyposażają w niezbędny sprzęt. Ustalają również sygnał przekazywania/odbierania żywności, odpadów itp.

5. Wyznaczeni pracownicy do obsługi zabezpieczają osobom poddanym kwarantannie niezbędne świadczenia, tj.: dostawę produktów spożywczych lub gotowych posiłków (w opakowaniach jednorazowych), leków, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i innych artykułów oraz pośredniczą w załatwieniu koniecznych spraw.

6. Wyznaczeni pracownicy do obsługi zapewniają gospodarkę odpadami.

7. Na umówiony sygnał wyznaczony pracownik zostawia przy drzwiach niezbędne artykuły.

8. Osoba poddana kwarantannie zawiadamia ustalonym sygnałem o konieczności odbioru odpadów (odpady nie mogą być składowane dłużej niż 24 godziny).Odpady zbiera się w miejscu ich powstawania do:

• opakowania wewnętrznego złożonego z:

a) worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub

b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego - w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach;

• opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.

Wyznaczony pracownik odbiera odpady w celu przekazania do utylizacji termicznej.

9. Osoba poddana kwarantannie powinna obserwować swój stan zdrowia i na bieżąco kontaktować się telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem PSSE oraz przekazywać informację o stanie swojego zdrowia. W razie potrzeby pilnej konsultacji lekarskiej osoba poddawana kwarantannie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem lub pielęgniarką POZ, którzy ustalają dalszy sposób postępowania.

10. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego z osobą poddaną kwarantannie wyznaczony pracownik medyczny z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i ochrony indywidualnej podejmuje niezbędne działania diagnostyczno - lecznicze.

11. Środki ochrony indywidualnej dla osób wchodzących do miejsca kwarantanny zabezpiecza Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

12. Osoba poddana kwarantannie jest zobowiązana do przestrzegania reżimu sanitarno - higienicznego w pomieszczeniach sanitarnych (WC, łazienka), poprzez wykonywanie zabiegów dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami na bazie alkoholu.

13. O zakończeniu kwarantanny decyduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (kwarantanna obejmuje okres 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie lub do czasu uzyskania negatywnych wyników laboratoryjnych pacjenta, z którym miała kontakt osoba poddana kwarantannie).

14. W przypadku gdy u osoby poddanej kwarantannie w trakcie jej trwania stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 miejsce kwarantanny należy zdezynfekować.

Ciekawe propozycje zadań online - warto skorzystać!

Szanowni Państwo Rodzice,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w czwartek i piątek (12 i 13 marca 2020) szkoła zawiesza działalność dydaktyczno - wychowawczą. Dzieci, którym nie jesteście w stanie zapewnić opieki mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych od godziny 8.00.

Od poniedziałku,16 marca 2020, szkoła zawiesza działalność do odwołania.

Proszę o śledzenie kolejnych komunikatów.

Pozdrawiam Renata Ulatowska.

11 marca uczniowie klas VIII i VIII, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat samorządu terytorialnego.

4 marca uczniowie klas VIII, w ramach wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego, mieli możliwość spotkać się z Panem Pawłem Karnowskim – Dyrektorem Banku BNP Paribas w Chełmnie.

Tematem spotkania była praca w korporacji. Wychowankowie mieli możliwość zapoznać się z pojęciem korporacji, faktami i mitami, szansami i zagrożeniami w pracy w wielkiej firmie. Dodatkowo wychowankowie dowiedzieli się również, jak skutecznie dokonać wyboru przyszłej szkoły, jak właściwie napisać swoje CV oraz poznać elementy dobrych praktyk podczas rozmów rekrutacyjnych.

Była to przepiękna i niezapomniana lekcja, pełna jakościowego przekazu na temat funkcjonowania korporacji.

Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania, które nastąpi w najbliższym czasie.

Dzieci lubią czytać książki, w których bohaterem jest zwierzę. Stało się to inspiracją do wystawki: ZWIERZĘCY BOHATER LITERACKI oraz konkursu: ,,Mój ulubiony zwierzęcy bohater literacki”.

Mamy już pierwsze prace, a klasa IB wzięła udział w lekcji bibliotecznej na ten temat.

Uczniowie z przyjemnością wysłuchali opowieści o słoniu Elmerze z serii książek ,,Słoń Elmer” oraz wykonywali prace plastyczne.

Uczniowie klasy Vb wykonali piękne projekty domów, które następnie prezentowali w języku angielskim. Słownictwo poznane na zajęciach, a także talent artystyczny sprawiły, że ich prace były wyjątkowe

2 marca odbyła się X edycja powiatowego konkursu ,,Unia Europejska bez tajemnic", w którym naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny. Nasi wychowankowie, w kwalifikacji drużynowej, zdobyli I i II miejsce. Gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy naszym młodym i zdolnym siatkarkom kolejnego sukcesu!

Za nami Pancake Day - Dzień Naleśnika. Nasza akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a naleśniki znikały w w mgnieniu oka powodując radość na twarzach dzieci:)

Uzbieraliśmy 814zł i 17gr.

sprzedając ponad 350 naleśników!

Całą kwotę przekażemy Zuzi podczas zbiórki charytatywnej, która odbędzie się 22 marca z okazji jej 5 urodzin.

Składam serdeczne podziękowania Rodzicom za zaangażowanie w tę akcję, przygotowanie naleśników i nieocenioną pomoc przy sprzedaży; uczniom kl. VB za ogromną pomoc i empatię, a także całej społeczności szkolnej za udział w akcji!

To be continued... :)

Magdalena Augustyn - Kalinowska

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."

Thomas Jefferson

28 lutego, w budynku przy ulicy 22 Stycznia, w godzinach 8.45 - 13.50 odbędzie się słodki kiermasz naleśników z okazji Pancake Day. Przepyszne naleśniki min. z Nutellą, domową konfiturą i słodkimi dżemami będzie można kupić za jedyne 2 złote.

Cały dochód przeznaczony zostanie na leczenie Zuzanny Kępczyńskiej - dziewczynki zmagającej się z holoprosencefalią.

Zachęcamy Państwa do włączenie się w akcję.W sobotnie popołudnie 22 lutego, w hali sportowej naszej szkoły, odbyły się Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego Polskiej Federacji Kyokushin Karate. Ich Organizatorem był Chełmiński Klub Kyokushin Karate.

Zwyciężczyniami w kategorii dziewcząt zostały:

Maja Falkowska (do 30 kg) oraz Anna Liszewska (do 40 kg) ,

Kinia Lonser oraz Nicola Sieroń zajęły III miejsce,

Igor Niedbalski zajął IV miejsce,

Mikołaj Surmacz w kategorii do 60 kg. zajął V miejsce.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!

19 lutego obchodziliśmy 547 rocznicę urodzin wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Chcąc upamiętnić tę datę uczniowie kl. VIC z wychowawczynią Kamilą Jasik - Gręźlikowską przygotowali i przeprowadzili w kl. IV i V minilekcję. Opowiadali o życiu Kopernika, jego odkryciu i budowie Układu Planetarnego.

20 lutego w Stolnie odbył się finał powiatowy w koszykówce chłopców jak i dziewcząt.

IGRZYSKA DZIECI (2007 i młodsi)

Dziewczęta:

SP STOLNO – SP UNISŁAW 0:18

SP UNISŁAW – SP 2 CHEŁMNO 18:6

SP 2 CHEŁMNO – SP STOLNO 30:0

Tabela:

1. SP UNISŁAW 2-0 (AWANS)

2. SP 2 CHEŁMNO 1-1

3. STOLNO 0-2

Chłopcy:

SP 4 CHEŁMNO – SP STOLNO 22:4

Tabela:

1. SP 4 CHEŁMNO 1-0 (AWANS)

2. SP STOLNO 0-1

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (2005 – 2006)

Dziewczęta:

SP 2 CHEŁMNO – SP STOLNO 10:6

Tabela:

1. SP 2 CHEŁMNO 1-0 (AWANS)

2. SP STOLNO 0-1

Chłopcy:

SP 2 CHEŁMNO – SP STOLNO 46:5

Tabela:

1. SP 2 CHEŁMNO 1-0 (AWANS)

2. SP STOLNO 0-1Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!!!

18 lutego, w naszej hali sportowej, odbył się półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce dziewcząt., w którym rywalizowały trzy reprezentacje szkół. Dwie awansowały do finału wojewódzkiego, do którego zostaje zaliczony wynik pomiędzy zainteresowanymi drużynami z turnieju w Chełmnie.

WYNIKI

SP 2 CHEŁMNO – SP 28 TORUŃ 1:2 (8:25, 26:24, 14:16)

SP 1 TUCHOLA – SP 2 CHEŁMNO 0:2 (11:25, 17:25)

SP 28 TORUŃ – SP 1 TUCHOLA 2:0 (25:12, 25:15)

TABELA

1. SP 28 TORUŃ 2-0 (AWANS)

2. SP 2 CHEŁMNO 1-1 (AWANS)

3. SP 1 TUCHOLA 0-1

Serdecznie gratulujemy naszym młodym i doświadczonym siatkarkom i czekamy na kolejny sukces oraz mocno już dziś ściskamy za Was 👍👍👍👍👍👍👍

18 lutego 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie odbyło się spotkanie multimedialne z lekturą "Skrzynia Władcy Piorunów". Głównym bohaterem prezentacji był wynalazca Nikola Tesla. Spotkanie poprowadził autor książki Marcin Kozioł. Było to fantastyczne spotkanie, które na zawsze pozostanie w pamięci naszych uczniów.


Przypominamy!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie ogłasza nabór dzieci urodzonych w 2013 roku do klas pierwszych.

Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku.

W sekretariacie szkoły, przy ul. Szkolnej 6 będzie można pobierać wnioski

(do pobrania również na naszej stronie internetowej)

Niesamowite dni za nami❤

Wszystkim odwiedzającym nas w kaplicy św. Marcina - pięknie DZIĘKUJEMY! Za ciepłe słowa, sympatyczne rozmowy, poddanie się konkursom i wróżbom, piękny odbiór oryginalnej sceny balkonowej Romea i Julii, zwariowane foty w starej ramie, tańce i wspólne nucenie piosenek dla zakochanych a przede wszystkim za WSPARCIE i UZNANIE nie tylko od rodzin, bliskich i znajomych, bo turyści z innych miast okazali się również wspaniałymi rozmówcami z przeogromną dawką pozytywnej energii 😍😍wszyscy goście byli wyjątkowi!

Dziękujemy przesympatycznym gościom z Łodzi, zwłaszcza aktorowi - Krystianowi Pesta za sesję zdjęciową i chęć spędzenia z nami swojego cennego czasu - przy ciepłej herbacie i w wyjątkowej atmosferze - to niesamowita przygoda i pamiątka na długie lata!

❤było naprawdę p i ę k n i e❤

Do zobaczenia za rok!

Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne.

Walentynki to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Jest to okazja do obdarowywania się drobnymi upominkami, a co najważniejsze dobrym słowem.

W naszej szkole świętowaliśmy walentynki obdarowując się nawzajem kartkami - niespodziankami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń. Uczniowie otrzymywali kamienie z napisem LOVE w różnych językach. A wszystko to dlatego, żeby dobre słowo rozkwitało wśród nas

W naszej szkole 13 i 14 lutego odbyła się akcja pod hasłem "Zakochani dla chorych" . Zbieraliśmy pieniążki dla niepełnosprawnej Nikoli na rehabilitację i leczenie.


W akcję włączyli się rodzice z klasy Ic oraz IIa , którzy przygotowali na sprzedaż smakowite ciasta, babeczki oraz soki. Uczniowie klas I-V oraz nauczyciele, chętnie kupowali smakołyki. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zabrać zaskakującą sumę 1630, 50 złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli sie w akcję, za okazaną bezinteresowną pomoc, za życzliwość, za gorące serca, za to, że mogłyśmy na Was liczyć, a uczniom za wrażliwość i dobre serduszka.

Opiekunki SU klas I- III Sylwia Mikiewicz i Joanna Falencikowska-Bała.

Uczniowie klasy IB wspólnie robili kartki, składali sobie życzenia oraz obdarowywali się słodkimi niespodziankami.

Podczas omawiana lektury "Zaczarowana zagroda" uczniowie klasy II a "zaprzyjaźnili się" z bohaterami książki postanowili i stworzyć prace plastyczne. Podczas wykonywania prac zabawy było co nie miara. Polecamy każdemu zapoznać się z przygodami pingwinów!

Nadchodzące Walentynki stały się inspiracją do mini- konkursu ,, MISTRZ KOLOROWANIA”.

Dzieci uwielbiają kolorowanki. Kolorując ćwiczą rękę, uczą się prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego, co stanowi podstawę do poprawnego i starannego pisania.

MISTRZ KOLOROWANIA

Uczniowie oczekujący na lekcję w Bibliotece i Świetlicy otrzymali następujące zadanie:

dokładne i staranne pokolorowanie walentynkowego obrazka.

Wyłonieni po pracy zwycięzcy, zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

I miejsce- Julia Mikrut(IIc)

II miejsce- Izabela Wojciechowska( IIc)

III miejsce- Angelika Sobczak(Ic), Leon Grabowski(IIc)

Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni: Alicja Grabowska(IIc), Grzegorz Stawski(Ic), Dawid Marchlewski(Ic).

24 stycznia Samorząd Uczniowski klas I-III zorganizował spotkanie edukacyjne dotyczące bezpiecznych ferii, w którym wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji.

Celem spotkania było poruszenie głównych zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń w okresie zbliżających się ferii zimowych, prezentacja sprzętu ratownictwa lodowego jaki jest wykorzystywany podczas działań ratowniczych oraz pierwsza pomoc.

Biblioteka podsumowała swoją działalność w pierwszym semestrze, nagradzając uczniów klas I-V za udział w konkursie: ,,Zostań ilustratorem książki.”

Dzieci ucieszyły się z bogato ilustrowanych książek, których czytanie i oglądanie umili czas ferii i zachęci do częstszego czytania.

Po feriach zapraszamy do biblioteki, do udziału w kolejnych konkursach.

24 stycznia klasy IA i IC uczestniczyły w interesującej lekcji muzyki. Z zaproszenia skorzystał Pan Andrzej Skupniewicz, który przedstawił naszym milusińskim budowę wybranych instrumentów muzycznych. Dzieci miały okazję poznać dźwięki i usłyszeć melodie grane m.in na gitarze, kontrabasie, skrzypcach, akordeonie, cymbałach i harmonii. Na zakończenie zajęć masz kolega Ignacy wraz z siostrą oraz tatą, zagrali mini koncert muzyczny. Pożegnaliśmy się wspólnie śpiewając piosenkę "Zimo, zimo". Dziękujemy artystom za pomoc w realizacji ciekawych zajęć i życzymy sukcesów muzycznych.


To było coś! W jednym miejscu i o jednym czasie spotkała się grupa dzieci i młodzieży z różnych klas, a nawet szkół (SP1, SP2, SP4, ZS CKP w Grubnie, koło teatralne działające przy ChDK-u), w różnym przedziale wiekowym - od klasy V szkoły podstawowej po klasę II szkoły średniej :)))

czwartek, 23 stycznia...

Kilka godzin spędzonych z sobą pokazało, że mimo różnicy wieku i różnych zainteresowań można z sobą spędzić czas aktywnie i bardzo twórczo.

Oprócz zabaw integrujących oraz gier drużynowych "na logikę", zespół skupił się na zadaniach i ćwiczeniach teatralnych, konkretnie pantomimie. Kto wie? może coś razem uda nam się "wystawić"...?

Do następnego spotkania!

Opiekun grupy:

Joanna Sobków - Karnowska

23 stycznia w naszej szkole odbył się koncert muzyczny z okazji 100 rocznicy powrotu Chełmna do Wolnej Polski.

Z tej okazji gościliśmy Panów Leszka Boliboka oraz Rafała Rompca, którzy umożliwili nam wysłuchanie polskich utworów muzycznych oraz sprawili, że świetnie się bawiliśmy.

23 stycznia odbył się VIII Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który zorganizowany został przez Katolickie Liceum Ogolnokształcące i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów.

Rafał Wróblewski, uczeń klasy IV b, który przygotowywał się pod okiem Pani Edyty Janowskiej, wyśpiewał sobie II miejsce! Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów oraz radości z muzykowania.

Nasza szkoła związana jest z różnymi wydarzeniami historycznymi i ma bardzo bogatą historię, tym bardziej, że obecnie mieści się w dwóch budynkach - przy ul. 22 Stycznia oraz Szkolnej.

We wrześniu 1772 r. Chełmno stało się jednym z miast zaborczego państwa pruskiego. By je osłabić zlikwidowano m.in. Akademię Chełmińską, w której budynku obecnie uczą się oddziały klas VI - VIII. Mimo szeregu prześladowań, represji i trudnego czasu mieszkańcy Chełmna nie stracili ducha narodowego. Gdy nastała ta długo wyczekiwana chwila 22 stycznia 1920 r. tłumy wyległy na ulice, by witać przybyłe do Chełmna wojsko polskie.

Na pamiątkę tego wydarzenia, chcąc uwiecznić w pamięci dzień odzyskania niepodległości, dawnej ulicy Friedrichstrasse, nazwanej tak na cześć króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, nadano nową nazwę – ul. 22 Stycznia.

Dlatego dzisiaj, 22 stycznia 2020 r. klasa V d z panią dyrektor Renatą Ulatowską, panią wicedyrektor Anną Malinowską, panem Pawłem Hirt oraz pracownikami Muzeum Ziemi Chełmińskiej przystroili kotylionem tabliczkę z nazwą ulicy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia było Muzeum Ziemi Chełmińskiej.


Powiewają sztandary, śliczne, bogate. Pierwsza łza radości ciśnie się do oczu…

Okrzyki milkną. Znowu cisza niezmącona, tylko dziwnie jakoś uroczysty szmer i szum i żywe tętno serc rozradowanych niekiedy ją przerywa. W dali słychać muzykę i znowu krzyki, bliżej coraz i donioślej .. I nagle tłumy stojące na Rynku wznoszą okrzyk: Niech żyją!


chelmno.pl/pl/historia-i-kultura/chelmno-dniu-odzyskania-niepodleglosci-22-stycznia-1920-r/

Uczniowie klas VIII spotkali się z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Spotkanie poprowadziła pani Paulina Kufel. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci.

Pani policjantka scharakteryzowała zjawisko cyberprzemocy, które może wyrządzić ogromne szkody. Omówiła również tematykę związaną z zabezpieczeniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościach oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom i ochroną swoich danych osobowych. Policjantka radziła, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

W imieniu uczniów dziękujemy za mądrą i cenną lekcję.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie ogłasza nabór dzieci urodzonych w 2013 roku do klas pierwszych.

Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku. W sekretariacie szkoły, przy ul. Szkolnej 6 będzie można pobierać wnioski (do pobrania również na naszej stronie internetowej www.sp2chelmno.pl).

Dziś, 20 stycznia, w naszej hali sportowej odbył się ćwierćfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Miło nam poinformować, że nasze utalentowane dziewczyny pokonały drużyny z Jarentowic 2:0 i oraz konkurentki z Golubia Dobrzynia 2:0.


Dzięki temu zwycięstwu awansowaliśmy do półfinału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 17 lutego również rozegrany w auli SP2.

Brawo dziewczęta!

Uczniowie klasy IIa podczas zajęć wykonywali przepiękne prace plastyczne z kaszy i ryżu. Były to bardzo "brudne", ale twórcze zajęcie. Może wreszcie Pani Zima do nas zawita... Czekamy...

Zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię, ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem, jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców, jak rozważnie organizować zabawy okresie zbliżających się ferii to główne tematy dzisiejszego spotkania dzieci z klasy Ib z przedstawicielkami KPP w Chełmnie.

Podczas XXVIII finału WOŚP kwestowało 12 wolontariuszy wraz z wolontariuszami towarzyszącymi. Zebraliśmy 7603.02 zł. To rekord naszej szkoły i jednocześnie najwyższa kwota wśród wszystkich kwestujących szkół naszego miasta. Dziękujemy wolontariuszom i osobom, które okazały serce i wrzucały pieniądze.

Nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się w tegoroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze widoczni byli wszędzie, również podczas prezentacji szkół na chełmińskim rynku. Pracowaliśmy ciężko i wytrwale przez kilka godzin!

8 stycznia w Bydgoszczy odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie Sportowiec Roku 2019 Kujaw i Pomorza. W powiecie chełmińskim, w kategorii junior, wśród dziewcząt zwyciężyła Kinga Lonser - Chełmiński Klub Karate Kyokushin, wśród chłopców Karol Panejko - KM Wisła Chełmno.

Dwójka młodych sportowców to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Jedną z gwiazd sportu była polska lekkoatletka Iga Baumgart - Witan.

Dzisiejszy dzień był niebywale wyjątkowy. Rozpoczął się on Wigiliami klasowymi, podczas których uczniowie mieli czas wspólnie łamać się opłatkiem, dzielić prezentami oraz razem kolędować. Następnie, w budynku przy ul. 22 Stycznia, odbyły się jasełka w wykonaniu naszych uczniów, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Młodzi aktorzy występowali przed nauczycielami, rodzicami oraz swoimi szkolnymi kolegami. Po raz kolejny mogliśmy przeżyć historię Marii i Józefa, odkryć na nowo wydarzenia, które miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu.

Natomiast, w budynku przy ul. Szkolnej, uczniowie klas VI - VIII uczestniczyli w Konkursie Piosenki Świątecznej, podczas którego usłyszeliśmy polskie i zagraniczne kolędy. Prawdziwym rarytasem okazała się świąteczna zumba oraz występ nauczycieli, którzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Śpiew kolęd sprawił, że wszyscy poczuli atmosferę zbliżających się świąt.


Pełnych dobra i miłości Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności w 2020 roku życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie.

Dziś w naszej szkole można było poczuć pierwsze oznaki zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia wszyscy uczniowie klas VI - VIII obejrzeli przedstawienie teatralne pt. ,,Opowieść wigilijna‘’ Karola Dickensa, przygotowane przez uczniów VII i VIII klas.

Młodzi aktorzy ukazali historię Ebenezera Scrooge’a, któremu duchy, pokazując jego nikczemność, dały szansę wewnętrznej przemiany - stania się dobrym człowiekiem.

Pierwszy duch zabrał go do zeszłorocznych świąt. Z drugim przeniósł się do swojego dzieciństwa, potem do momentu, kiedy dziewczyna, z którą był zaręczony odeszła od niego. Trzeci pokazał mu, że jeśli się nie zmieni, to umrze. Przerażony wizją śmierci Scrooge staje się szczodrym, serdecznym człowiekiem.

Występujący uczniowie wiernie oddali przesłanie utworu: w życiu nie są najważniejsze pieniądze, lecz miłość, dobroć i przyjaźń.

Widzowie nagrodzili występ gromkimi brawami.

Należy wspomnieć, że za scenariusz i pełną oprawę odpowiedzialne były nauczycielki języka angielskiego. Dziękujemy Pani Katarzynie Golebskiej - Tomczyk oraz Partycji Paliwodzie za dostarczenie niezapomnianych emocji.

19 grudnia grupa uczniów z klas VII wraz z opiekunami p. Dudzińskim Sławomirem, p. Bajfus Joanną oraz p. Nowak Katarzyną wybrała się na wycieczkę do Torunia. Celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu „Opowieść Wigilijna” w Teatrze „Baj Pomorski" oraz zajęcia z lepienia pierników w Muzeum Toruńskiego Piernika.

Uczniowie wrócili pełni wrażeń i pozytywnego nastawienia do świąt. Ten dzień na długo zapadnie wszystkim w pamięci.

W naszej szkole, z inicjatywy SU klas I - III, odbyły się dwa konkursy "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" oraz "Najładniejszy stroik świąteczny" . Uczniowie z klas I - III wykazali się kreatywnością i wytrwałością w przygotowaniu ozdób. Prace konkursowe pięknie przyozdobiły szkolny korytarz.

16 grudnia uczniowie klasy Ia wybrali się do „Muzeum Żywego Piernika” w Toruniu. Dzieci poznały tradycję wypieku toruńskiego piernika, średniowieczną kulturę i język oraz samodzielnie wykonały pierniki. Ponadto wychowankowie mieli okazję zwiedzić toruńską starówkę, zobaczyć piękne bożonarodzeniowe dekoracje oraz uczestniczyć w świątecznym jarmarku. Wizyta w mieście pierników wprowadziła wszystkich w atmosferę świąt🎄


Koniec akcji "Zbiórka artykułów papierniczych na oddział pediatryczny"

Serdecznie dziękujemy za wielkie serca!

Dzisiaj, tj. 11 grudnia, uczniowie klasy lllB realizowali scenariusz zajęć "Gdzie mieszkają jeże?" w ramach projektu "Przyroda z klasą". Dzieci poznały schronienia dopasowane do trybu życia różnych zwierząt oraz dowiedziały się, w jaki sposób ludzie mogą pomóc jeżom. Uwieńczeniem zajęć była budowa modelu schronienia dla jeża oraz jego postać wykonana z papieru, szyszek i ziemniaków.

Lubimy takie zajęcia!

10 grudnia w hali Zespołu Szkół w Unisławiu odbyły się zawody powiatowe w piłce siatkowej. Gratulujemy naszym młodym sportowcom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę, a przy okazji wywalczyli medale.


Nasze dziewczyny zajęły I miejsce, a chłopcy wywalczyli III pozycję.

Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie zwyciężyli w drużynowych zawodach szachowych w kategorii szkół podstawowych na etapie miejskim.

W skład zwycięskiej drużyny weszli: Mierzwicka Patrycja, Mydlak Martyna, Kotowski Dominik oraz Szymański Michał. Należy wspomnieć również, że naszych ,,medalowych" wychowanków trenuje Pan Janusz Patuła. Gratulujemy!

Czas wysyłać świąteczne życzenia. Dzieci z klasy lllC robiły dzisiaj (10 grudnia) kartki świąteczne.

Wyszły wspaniale!

Brawo Wy!!!

W naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Dzisiejszego dnia dzieci ubrane były na czerwono, założyły mikołajkową czapkę i od rana niecierpliwie oczekiwały wizyty św. Mikołaja oraz mikołajkowego upominku - bo przecież ... "6 grudnia - jak dobrze wiecie, Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga wór niezmordowanie, więc każdy prezent dziś dostanie..."

Podsumowanie projektu matematycznego

"Matematyczny spacerek po Chełmnie"


W naszej szkole od września do listopada 2019 r. był realizowany matematyczny projekt pt. "Matematyczny spacerek po Chełmnie”, który pokazał, że matematyka nie musi być nudna i można się jej uczyć przez zabawę. Uczniowie poszerzali swoje horyzonty myślowe, nauczyli się dostrzegać matematykę w różnych aspektach życia, także w zabytkach naszego miasta. 28 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie matematycznego projektu. Uczniowie klas VE i VIA w ciekawy sposób zaprezentowali innowacyjne działania, które zostały zrealizowane w naszej w szkole.
Dziękuję bardzo serdecznie za profesjonalną współpracę pani Dorocie Kurzei oraz panu Jarosławowi Bolt koordynatorka projektu Alicja Roczniak

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu matematyczno-fotograficznego


W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom szkolnego konkursu matematyczno -fotograficznego “Matematyka w zabytkach Chełmna”. Nagrody zostały zakupione z grantu uzyskanego w ramach VI edycji programu mPotęga.

Dziękujemy za udział, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy:-)


Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Wystawa prac konkursowych

"MATEMATYKA W ZABYTKACH CHEŁMNA"

W naszej szkole powstała interesująca wystawa prac uczestników szkolnego konkursu matematyczno-fotograficznego pt. “Matematyka w zabytkach Chełmna” przeprowadzonego w ramach VI edycji programu mPotęga. Celem projektu było popularyzowanie wiedzy matematycznej oraz budowanie świadomości o różnych obliczach matematyki - uczniowie poszukiwali jej w zabytkach naszego pięknego Chełmna. Oceniając prace uczniów, komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodnością z tematyką konkursu, estetyką wykonania pracy oraz ciekawą formą. Komisja konkursowa nagrodziła 7 prac, a 5 wyróżniła. Wybór nie był łatwy. Wiele zdjęć zauroczyło komisję, stąd powiększona lista uczniów nagrodzonych i wyróżnionych.

Jakie ciekawe substancje kryje kuchnia? Dzisiaj, 2 grudnia, pani Kamila Jasik-Gręźlikowska uświadomiła to uczniom klasy IIC. Reakcje chemiczne znanych produktów spożywczych zadziwiały i fascynowały młodych chemików.

Co roku uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach i akcjach organizowanych przez Szkolną Bibliotekę.Został rozstrzygnięty konkurs; ,, ZOSTAŃ ILUSTRATOREM KSIĄŻKI!”


KLASY 4 -5

I miejsce- Oliwia Paluszkiewicz- IVB

II miejsce – Zofia Kowalczyk – VB

III miejsce- Martyna Łoś – VB

Wyróżnienie; Lena Dymińska- VB

KLASY 1-3

I miejsce- Kinga Plewka – IIC

II miejsce – Kamil Kurowski – IIIC

III miejsce – Jula Wolska – IIC

Wyróżnienie: Julia Mikrut – IIC

Oprócz tego uczniowie wzięli udział w akcji ,,KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW”, wrzucając do skrzynki kartki z tytułami książek, które warto przeczytać. Po losowaniu trzech uczniów zostało nagrodzonych książkami: Marta Gackowska, kl. VE, Antonina Szarafińska, kl. VE, Bartek Wiśniewski, kl. VD

Laureaci zostali wylosowani przez uczennicę z klasy III B – Paulinę Tomaszewską.

30 listopada odbyły się Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin w Kaliszu, w których wzięło udział ponad 120 zawodników z 33 klubów. Spośród sześciu zawodników z Chełmna udział w zawodach wzięła również Kinga Lonser, uczennica klasy VIA. Kinga, w konkurencji Kata, zdobyła trzecie miejsce, przez co zdobyła kolejne trofeum w swojej bogatej kolekcji oraz kolejne doświadczenie. Gratulujemy młodej zawodniczce i życzymy dalszych sukcesów.

W dniach 29 - 30 listopada 43 wolontariuszy naszej szkoły brało udział w Ogólnopolskiej Przedświątecznej Zbiórce Żywności w chełmińskiej sklepach. Mamy nadzieję, że jak co roku zbierzemy rekordową ilość kilogramów, a wszystko to dla rodzin potrzebujących. Z całego serca już dziś dziękujemy naszym Wolontariuszom, którzy oddali swój czas i serce podczas Akcji .

W Polsce według aktualnych danych około 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. To właśnie dla nich organizowana jest co roku Świąteczna Zbiórka Żywności. Ta inicjatywa to dopełnienie codziennej pracy Banków Żywności, które każdego dnia ratują jedzenie przed zmarnowaniem – odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo artykuły i przekazują je potrzebującym.

Ratowane w ten sposób produkty to głównie owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, pieczywo, czasem mięso. Banki zbierają brakujące produkty podczas zbiórek, aby zapewnić osobom potrzebującym pełnowartościowe posiłki.

W zeszłym roku w okresie Bożego Narodzenia w ten sposób udało się zgromadzić aż 740 ton żywności.

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas...

29 listopada uczniowie klas VI - VIII wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, który miał na celu zwrócenie uwagi na zmiany, które nastąpiły w środowisku. Zmiany klimatu spowodowane są zanieczyszczeniami środowiska i mają niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i życie.

A chcemy być zdrowi jak najdłużej… zatem zacznijmy od drobnych zmian w naszym życiu. Segregujmy śmieci, nie marnujmy żywności i oszczędzajmy energię.

Uczniowie klasy IC wzięli udział w lekcji muzealnej zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Dzieci podziwiały prace Stanisława Lejkowskiego - absolwenta sztuk pięknych UMK, które przedstawiały zabytki naszego miasta. Następnie dzieci próbowały wykonać pracę, szkicując wybrany przez siebie zabytek.

Mamy zaszczyt poinformować, że Aleksander Stokfisz, uczeń klasy VIIIC, zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, który organizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. Gratulujemy również jego bratu, Karolowi z klasy VC, który był najmłodszym uczestnikiem i zdobył wyróżnienie.

Uczniowie klasy lC odwiedzili kino Rondo. Poznali tajniki pracy akustyka oraz sprzętu, jaki wykorzystywany jest w kinie. Zwiedzili garderobę, pomieszczenie, w którym znajduje się projektor oraz panele sterownicze. Na zakończenie dzieci obejrzały bajkę o misiu.


Urszula Dębska to znana aktorka, która zawitała do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie. Na spotkaniu z młodzieżą gwiazda opowiadała o swojej drodze aktorskiej, grze w teatrze, serialach i filmach. Uczniowie pytali przede wszystkim o grę w serialu "Pierwsza Miłość", ale także o to, w jaki sposób stawiała pierwsze kroki na swojej drodze do kariery i wspaniałej przygody aktorskiej.

Pomieszczenie Szkolnej Biblioteki i Świetlicy tętniło życiem 25 listopada, w Dniu Pluszowego Misia.

Dzieci tego dnia dowiedziały się, skąd wzięły się pluszowe misie i jaki prezydent nadał misiowi imię. Kształtowały umiejętności manualne oraz rozwijały uzdolnienia podczas wykonywania prac prac plastycznych.

Z zainteresowaniem oglądały kultowe kreskówki ze słynnymi misiami w roli głównej: miś Jogi, miś Uszatek, miś Kudłatek.

Miękki, puchaty i taki z łatką.

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

W naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie mogli przynieść do szkoły swojego pluszowego przyjaciela, który niewątpliwie umilił im czas spędzony w szkole.

Na zakończenie tego ekscytującego dnia Pani Dyrektor, Renata Ulatowska, przeczytała fragment przygód ,,Kubusia Puchatka".

Uczniowie klas VI zaprezentowali prace plastyczne dotyczące budowy Układu Słonecznego. Celem wystawy było rozbudowanie zainteresowań astronomią.

"Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży."

W piątek, 22 listopada, grupa uczniów pod opieką Joanny Sobków - Karnowskiej, postanowiła spędzić wieczór w szkole, konkretnie w bibliotece szkolnej. Mieszanka towarzyska była wręcz "wybuchowa" - uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy V, VI, VII i... absolwent :) było gwarno, wesoło, i oczywiście pracowicie. Oprócz seansu filmowego i dyskusji na różne tematy, uczniowie bardzo chętnie podjęli się takich wyzwań, jak kalambury literackie, bitwa na słowa, gra zespołowa na logiczne myślenie oraz karaoke.

Spotkanie pozwoliło nam się jeszcze bardziej zintegrować i pokazało nam inną szkołę - mimo bardzo późnych godzin wieczornych byliśmy pełni energii i chęci pozostania tu...do rana.. :)))

W związku z tematyką realizowaną na zajęciach "W pogoni za modą" uczniowie klasy IIA stali się małymi projektantami mody.

Powstały piękne prace.

W dniach 20 - 22 listopada w naszej szkole odbywają się próbne egzaminy ósmoklasisty.

Dziś wychowankowie przystąpili do testu z języka polskiego, jutro zmierzą się z matematyką, a ostatniego dnia z językiem angielskim. Mamy nadzieję, że ósmoklasiści będą zadowoleni z wyników. Próbny egzamin to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy. Życzymy Wam, drodzy uczniowie, przysłowiowego ,,połamania długopisów".

18 listopada uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach tenisa stołowego zorganizowanych przez Klub Sportowy LUKS.


W dniach 13 - 15 listopada uczniowie klas II - VIII brali udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr"

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w akcji "Śniadanie daje moc". Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami prawidłowego odżywiania oraz przygotowały smaczne, zdrowe kanapki, które z apetytem zjadły.

,,Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje." - Erich Fromm.Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla Arka!

Klasa lllB brała udział w ll edycji konkursu dla szkół podstawowych organizowanego przez sieć sklepów Biedronka pod hasłem: "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków". Konkurs ten miał na celu motywowanie dzieci do codziennego czytania, rozwijanie wyobraźni, budzenie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz podkreślanie istotności edukacji ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym. Udział w nim polegał na zrealizowaniu kilku scenariuszy zajęć z edukacji ekologicznej, stworzeniu dekoracji klasy zawierającej Magiczne Drzewo Słodziaków i leśnych zwierząt wykonanych z materiałów wtórnych, jak też zorganizowaniu "Dnia Głośnego Czytania". Cel został osiągnięty. W nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali "Dyplomik prawdziwego przyjaciela przyrody".

W dniach 20, 21 oraz 22 listopada 2019r. w naszej szkole odbywać się będą egzaminy próbne dla klas ósmych.

Klasy VI i VII w tych dniach mają odwołane zajęcia w godzinach 8.00-11.30, przychodzą do szkoły na godz.11.50.

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem od lekcji 5.

Zajęcia klas od I do V odbywają się bez zmian.


Zwycięzcy konkursu:

8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczciliśmy 101. rocznicę tego pamiętnego wydarzenia, kiedy po 123 latach Polska odzyskała wolność i powróciła na mapę Europy.

Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu...

Klasa VII a pod kierunkiem pani Katarzyny Nowak i pana Sławomira Dudzińskiego przypomniała drogę, jaką podążał nasz kraj od roku 1772 do 1918. Pięknym recytacjom towarzyszyły pieśni wykonane przez szkolny chór i utalentowanych solistów, których przygotowała p. Edyta Janowska. Dzieci z klasy III wystąpiły w krótkiej inscenizacji muzycznej przygotowanej pod opieką p. Jolanty Zająkały. Nad nagłośnieniem czuwał, jak zawsze niezawodny p. Paweł Hirt.

Zakończyła się zbiórka darów dla Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu.

Uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że los potrzebujących zwierząt nie jest im obojętny. Schronisko i zwierzęta otrzymały od nas: puszki z karmą, przysmaki, smycze, obroże, zabawki, koce, miski oraz środki czystości.

Bo na tym pieskim świecie to się bardzo liczy, by iść na sześciu łapach i na jednej smyczy...

Jeżeli ktoś chciałby pomóc i zaadoptować zwierzaka, zachęcamy do odwiedzenia schroniska w Grudziądzu na ul. Przytulnej. Bardzo dużo zwierząt czeka na ciepły i kochający dom.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i nie są obojętni na smutny los potrzebujących zwierząt DZIĘKUJEMY. Dziękujemy również państwu Lintowicz za pomoc w transporcie darów do schroniska.

Dziewczęta wyśpiewały sobie wyróżnienie 🎤🎤😙❤ Brawo Zuzia😀 Brawo Marysia 😀

Tradycyjnie w listopadzie...

Na Festiwalu Pieśni Patriotycznej na Zamku Bierzgłowskim swoje umiejętności zaprezentowały wokalne dziewczęta z klasy VIC: Zuzia Smoleń i Marysia Mrozek 🎼🎶🎵🎤


Uczennice odebrały wyróżnienie z rąk Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

W dniu 06.11.2019 uczniowie kl.lla i llb spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie kpt. Arturem Tokarczykiem i mł.asp. Szymonem Moranskim w ramach kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa " oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny". Podczas prezentacji wykorzystano symulator zagrożeń pożarowych. Pierwszy w województwie inteligentny model domku jednorodzinnego oraz makieta przedstawiająca właściwe zachowania w lesie i nad jeziorem pozwala na bardzo realistyczne przedstawienie zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w życiu codziennym.

6 listopada uczniowie klasy IIIA i IIC uczestniczyli w programie "Żniwa dyniowe". Wizyta w wiejskim gospodarstwie edukacyjnym to gwarancja dobrej zabawy i możliwość poznanie tradycyjnego charakteru gospodarstwa.

5 listopada uczniowie klasy IIC skorzystali z zaproszenia Biblioteki Miejskiej i wzięli udział w zajęciach przybliżających twórczość H.Ch. Andersena.

Bliskie spotkanie z książkami, quizy i zagadki ....

Słoneczna polska jesień…

uczniowie klas 5 i 6 SP2 postanowili wybrać się na “Matematyczny spacerek po Chełmnie” w ramach VI edycji programu mPotęga.

MATEMATYCZNY SPACEREK PO CHEŁMNIE


Uczestnicy projektu w praktyczny sposób mogli zmierzyć się ze swoimi umiejętnościami matematycznymi. Mieli do wykorzystania przyrządy do pomiaru długości: koła pomiarowe, taśmy i miary. Zadaniem uczniów było dokonanie pomiaru długości i szerokości prostokątnej płyty rynkowej, a następnie obliczenie jej pola powierzchni. Wszyscy świetnie się bawili, bo z radością mogli doskonalić wiedzę matematyczną.

31 października uczniowie kl. IlA i llB wybrali się do Torunia do Muzeum Czekolady.

Dzieci poznały tam historię czekolady oraz zapoznały się z etapami jej powstawania. Samodzielnie zaprojektowały, wykonały i udekorowały własną tabliczkę czekolady.

Był to udany, słodko spędzony czas!


Zabawy, poczęstunek, tańce...

Tak było w klasie IA podczas Halloween

Uczniowie klasy II A mają pod swoją opieką grób Ks. Antoniego Knast. Dnia 30 października cała klasa wybrała się na cmentarz, aby posprzątać grób, postawić kwiaty i zapalić znicze.

Dzieci pokazały, że wiedzą jak należy zachować się w takim miejscu.

Historia to nie tylko daty, wydarzenia i bitwy.

29 października, w naszej szkole, odbyła się żywa lekcja historii. Uczniowie klas VIII wzięli udział w spotkaniu z prezeską Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu Panią Danutą Kołodziejską. Nasza szanowna rozmówczyni opowiadała o swoich przeżyciach z czasów przymusowej deportacji w głąb Związku Radzieckiego w latach 40-tych XX wieku. To, co usłyszeliśmy, było dla nas wstrząsające. Większość uczniów nie zdawała sobie sprawy z tego, w jakich warunkach musieli żyć i umierać nasi Rodacy.

W czasie opowieści niejednemu z nas poleciały łzy wzruszenia i współczucia...

Serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze Buławce za pomoc w organizacji spotkania!


W dniach od 20.09. do 27.09.2019 r. gościli w naszej szkole uczniowie oraz nauczyciele z Niemiec w ramach wymiany polsko -niemieckiej. W trakcie tych kilku dni goście z Niemiec poznali nasze miasto, wspólnie z rówieśnikami z Polski uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w kręgielni, nad Jeziorem Starogrodzkim, bawili się w trakcie dyskoteki a także pracowali w grupach nad projektem, którego efekty prezentowali podczas wieczoru pożegnalnego. Zostały też zorganizowane zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili chełmińscy strażacy oraz odbył się trening strzelecki z byłym żołnierzem jednostki specjalnej GROM panem Sławomirem Karnowskim.

Spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec było też okazją do wspólnych wyjazdów do Torunia oraz Gdańska i Sopotu. W Toruniu uczniowie brali udział w zajęciach wypieku pierników w Żywym Muzeum Piernika, oglądali film o historii Torunia pt. Księga Toruń 3D w Domu Eskenów oraz podziwiali miasto z tarasu widokowego na Ratuszu Staromiejskim. W Gdańsku zwiedzali miasto z przewodnikiem poznając najbardziej interesujące zabytki i najważniejsze fakty z historii, odbyli rejs galeonem po Motławie a na koniec wspólnego wyjazdu odwiedzili plażę w Sopocie. W trakcie wymiany uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim i niemieckim. Młodzież z naszej szkoły wybiera się z rewizytą do zaprzyjaźnionej niemieckiej placówki we wrześniu 2020 roku. Organizatorami i opiekunami spotkania byli: Joanna Sobków-Karnowska, Katarzyna Golebska-Tomczyk oraz Sławomir Zima. Wymianę współfinansowały: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Urząd Miasta Chełmna oraz rodzice uczestników.

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat,

czyjś świat...

Drodzy Rodzice!

14 listopada organizujemy kiermasz charytatywny dla Arkadiusza Urbańskiego.

Arek przeszedł poważną operację serca TGA, jest po wylewie, przez co wymaga stałej rehabilitacji. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu przeznaczone będą na rehabilitację i naukę dla Arka.

,,Mały też może pomagać "- pod tym hasłem klasa III C pod czujnym okiem pań Joanny Urbańskiej i Danuty Kalinowskiej wykonywała dzisiaj, 30 października ramki do zdjęć, które będą sprzedawane na kiermaszu charytatywnym, który odbędzie się w naszej szkole 14 listopada. Oprócz ramek na kiermaszu będzie można kupić wiele innych rzeczy. Pieniądze będą przeznaczone na rehabilitację Arka Urbańskiego.

Fajnie jest świetnie się bawić, a przy tym pomagać chorym dzieciom!

Kolejna akcja Samorządu Uczniowskiego kl I-III "Święto Ziemniaka".

Uczniowie klas młodszych poznali historię ziemniaka, rozmawiali na temat potraw, które można zrobić z ziemniaków.

Najwięcej radości sprawiło stworzenie ziemniaczanych "cudaków".

W ramach projektu: „Scenariusze lekcji dla klas I–III – Uniwersytet Dzieci” uczniowie klasy III B dowiedzieli się... „Dlaczego strach i złość są nam potrzebne”. Ciekawe scenariusze, interesujące filmy edukacyjne, przeprowadzone scenki, zabawy, prace plastyczne oraz „burza mózgów” uświadomiły dzieciom, w jaki sposób można poradzić sobie z tymi emocjami.

Zero smutku, zero złości - znajdź sobie powód do radości!

Jak co roku w sobotę poprzedzającą Dzień Wszystkich Świętych włączyliśmy się w kwestę na cmentarzu parafialnym...

Kwesta organizowana była przez Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak szczytny cel...

W niedzielę 27 października na hali OSiT w Chełmży odbyło się...

"100 KATA CHALLENGE FOR KARATE DAY- WYZWANE 100 KATA"

Wydarzenie to, było sprawdzeniem swoich możliwości. KATA - seria skoordynowanych i harmonijnych ruchów, które wykonywane są z zachowaniem ustalonej kolejności i określonego rytmu.

Spośród trójki zawodników z Chełmna, wyzwaniu stawiła czoło dwójka uczniów naszej szkoły:

Kinga Lonser z kl. VIA a oraz Aleksander Wiśniewski z kl. IIIA z pozytywnym wynikiem, zaliczeniem 100 KATA

Gratulacje!


25 października obchodzimy Dzień Kundelka i Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Dzieci z klas I -III rozmawiały o opiece i pomocy dla zwierząt, rysowały lub wyklejały sylwetkę psa, a pracę umilaliśmy sobie śpiewając piosenkę ,,Kundel Bury".

Wybory do Samorządu Uczniowskiego to często dla młodych ludzi pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Od tego, jak będą zorganizowane, będzie zależała motywacja do angażowania się w sprawy publiczne w życiu dorosłym. Dziś pokazujemy uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i zachęcamy ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania.

Aktywny udział w wyborach do samorządu uczniowskiego to świetna lekcja demokracji.


W piorunującym tempie, gorącej atmosferze, z olbrzymią dozą zabawy i śmiechu, bogaty w treści spacer w odległe czasy i miejsca...

(24 października)

Świat jest taki ciekawy!

Najmłodsi uczniowie poprzez zajęcia w terenie przygotowują się do opisu

21 października klasę I C, w ramach profilaktyki prozdrowotnej, odwiedziła szkolna pielęgniarka. Uczniowie dowiedzieli się jak dbać o higienę jamy ustnej oraz jak prawidłowo szczotkować zęby. Następnie odbyło się wspólne szczotkowanie zębów.

Szorujemy ząbki dzielnie,

szczotką, pastą, ciepłą wodą,

aby lśniły jak gwiazdeczki

super bielą i urodą.

16 października odbyły się zawody miejskie w piłce ręcznej chłopców w roczniku 2005 i młodsi.

GRATULUJEMY naszym chłopcom, którzy zajęli wysokie II miejsce! Brawo!

Regulamin szkolnego konkursu matematyczno-fotograficznego

Regulamin szkolnego konkursu matematyczno-fotograficznego.pdf

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ!

Pod takim hasłem Szkolna Biblioteka obchodzi październikowe Święto Bibliotek Szkolnych.


W związku z Międzynarodowym Świętem Bibliotek Szkolnych uczniowie biorą udział w lekcjach bibliotecznych na temat: ,,Zostań ilustratorem książki". Mogą również wziąć udział w konkursie pod tym samym tytułem Oprócz tego trwa akcja ,,Książkowa lista przebojów”. Instrukcja do tej akcji: wrzuć do skrzynki kartkę z tytułem wybranej książki, nie zapomnij o autorze i własnym imieniu i nazwisku może właśnie TY zostaniesz wylosowany i nagrodzony książką.

ZAPRASZAMY!

W obchody święta włączyły się również dzieci świetlicowe, wykonując piękne zakładki książkowe.

Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie stał się świętem nauczycieli i pracowników oświaty. W podziękowaniu za trud włożony w codzienną pracę, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali tego dnia podziękowania i życzenia od uczniów, a grupa młodych aktorów podkreśliła uroczystą atmosferę przygotowując przedstawienie kabaretowe pod nazwą "Z kamerą wśród nauczycieli". Trochę żartobliwie pokazano blaski i cienie zawodu nauczyciela prezentując przekrój przez awanse zawodowe, przegląd gabloty z "ziółkami" czy niezbędnik nauczyciela. Zatańczyły też dziewczęta ze wstążkami, a chórek szkolny przepięknie wykonał kilka znanych piosenek. Jak na kabaret przystało nie zabrakło akcentów pełnych humoru, chociażby rozdanie wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi tabletek uspokajających, bo..."jak mówi słynne powiedzenie - pracownik spokojny - pracownik wydajny" :))))


Pasowanie klas pierwszych - obszerna fotorelacja - zapraszamy do galerii!

Wszystkim pierwszakom na początek

życzymy w szkole dużo piątek!

Wiele słońca na podwórzu,

mało łez, humoru dużo!

Zdrowia, szczęścia! I tak co rok,

by udany był ten pierwszy krok...

W poniedziałek, 14 października, odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej.

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców. Na uroczystości pasowania uczniów klasy pierwszej nie zabrakło wystąpienia Pani Dyrektor Renaty Ulatowskiej, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Oprócz rodziców i nauczycieli gościliśmy w tak pięknym dniu również Burmistrza Miasta Chełmna, pana Artura Mikiewicza. Uczniowie rozpoczęli uroczystość tanecznym krokiem Poloneza, przedstawili również program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym jednak momentem było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

W sobotę w budynku przy ul. 22 Stycznia odbyło się spotkanie pt. Meet my robot <3

Obecnie niemal każde dziecko posiada zabawki, którymi można sterować za pomocą aplikacji, pilota od telewizora czy głosu, jak piesek Lucy czy Panda przyniesiona przez Anię. Stworzyliśmy przestrzeń do spotkania się tych samotnych zabawek.

Programowaliśmy samochodzik na podzespołach Micro:Bit, którym można sterować za pomocą bluetooth, robota EDISON - na podczerwień. Sterowaliśmy nim za pomocą pilota od telewizora, ale też światła. Upiększyliśmy roboty za pomocą klocków Lego.

Grzegorz przyniósł robota Evolution i SPY-C. Evo potrafi podnosić przedmioty i się przemieszczać, SPY-C przesyła obraz z kamery i transmituje dźwięk. Zdalnie sterowany czołg możemy prowadzić ze smartphona po sieci wi-fi, którą tworzy sam robot.

Mirka prezentowała robota sterowanego energią słoneczną. Igor i Miłosz wprowadzali młodszych uczniów w tajniki gry Scottie Go - wirtualnego robota, którego programujemy za pomocą aplikacji.

Na koniec dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od firmy SAP odwiedzili nas Dash and Dot, którzy zaprosili najmłodszych do kreatywnej zabawy.

#meetandcode #SAP4Good #codeEU

Dzień 14.10.2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Do szkoły przychodzą uczniowie klas pierwszych oraz dzieci biorące udział w akademii.

Świetlica będzie nieczynna.

Informujemy, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim są:

02-03.01.2020 r.

15-17.04.2020 r.

12.06.2020 r.

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 do 16.00

Słońce w słoiku

- najmłodsi poznali znaczenie słowa "przetwory "

Kampania trwa!

Kto jeszcze chce kandydować proszony jest o zgłoszenie swojej kandydatury oraz przygotowanie plakatu wyborczego. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły!

,,Lekkoatletyczne czwartki" to nasza specjalność. Tym razem nasi uczniowie również wrócili z ogromną ilością medali (10 września). Miło nam poinformować, że Kamil Stenka zajął I miejsce w powiecie w biegu na 300m, Kamil Głuszek i Hanna Beska zajęli I miejsce w pchnięciu kulą, Marchlewski Adrian wywalczył I miejsce w biegu na 300 metrów i II miejsce w biegu na 60, Oskar Kasprzykowski dwukrotnie zdobył II miejsce w biegu na 100 metrów i skoku w dal, a Kacper Oczkoś III miejsce w biegu na 1000 metrów. IV miejsce, w biegu na 60 metrów, zajęli Alicja Przybycień oraz Hubert Sondej.

Jesteśmy w Was dumni!

Na straganie w dzień targowy.....

uczniowie klasy II rozwijają talent recytatorski i aktorski....

odwiedzają też miejski targ :)

Światowy Dzień Drzewa w naszej szkole upamiętniony!

W dniach od 30 września do 3 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły, kolejny rok uczestniczyli w międzynarodowej akcji ŚDTM . Poprzez zabawę doskonaliliśmy tabliczkę mnożenia. W piątek Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Każda osoba, która bezbłędnie napisała egzamin otrzymała certyfikat i tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a EKSPERTOM serdecznie gratulujemy!!! Kolejny egzamin z tabliczki mnożenia już za rok….

I nie zapominajcie, że ćwiczenie czyni Mistrza:)


Zawsze w życiu się odnajdzie, kto się w świecie matmy znajdzie!

W naszej szkole odbyły się warsztaty matematyczne, na których matematyki uczymy się przez gry i zabawy. Uczniowie mogli doskonalić umiejętności rachunkowe oraz rozwinąć wyobraźnię matematyczną z wykorzystaniem kostek K10, magicznego trójkąta, Kart Grabowskiego, tangramu oraz piramidy matematycznej. Warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i zachęciły do aktywności nawet tych uczniów, którzy do tej pory nie byli zainteresowani matematyką.

Każdy z uczestników za wzorowy udział w warsztatach otrzymał medal uznania.


Smacznie, zdrowo, kolorowo...

Wiersz Jana Brzechwy "Na straganie" wprowadził uczniów kl. IIA w tematykę zajęć. Przyniesione przez dzieci warzywa stały się dekoracją klasy. Świetną zabawą było rozpoznawanie warzyw za pomocą dotyku i węchu. Powstały też piękne prace wykonane pastelami.

Arun Milcarz, właśc. Arkadiusz Milcarz - ur. 4 kwietnia w Grudziądzu – polski pisarz, dziennikarz, podróżnik i artysta.

Spotkanie pt.: "M jak Madagaskar"

Przeszedł 2 500 km w klapkach, bo linie lotnicze zgubiły jego plecak. Miał spotkać Króla Juliana i pingwina Kowalskiego, ale szybko zrozumiał, że film Madagaskar nie jest oparty na faktach...

3 października do naszej szkoły zawitał ktoś, kto kocha podróże, i to przeważnie w pojedynkę... ktoś, kto w sposób oryginalny i bardzo ekspresyjnie przekazuje to, co zobaczył i czego doświadczył dzięki wnikliwemu wchodzeniu w życie innych i obcowaniu z mieszkańcami różnych krajów, o których my wiemy tylko z książek, filmów albo... bajek! Tym razem Arun Milcarz opowiedział nam o ... Madagaskarze i o tym, jak "rzeczy mają się naprawdę"...

A zaczęło się tak: " Wylądowałem na Madagaskarze w samych klapkach, kąpielówkach i koszulce, bowiem mój bagaż zaginął na lotnisku..." Nierealne, żeby podróżować dalej, prawda? Nie dla Milcarza - podróżnik mimo to ruszył w dalszą drogę... Poznał tubylców, pracował z nimi, uczestniczył w rytuałach, poznawał ich codzienne życie... - i nam o tym wszystkim opowiedział! Z efektami specjalnymi! ...emocje wciąż są w nas :)

Uczniowie kl. VB kreatywnie konstruują...

Wyobraźnia dziecka wybiega poza wszelkie schematy...


Uczniowie kl. IIIB plastycznie podsumowali temat o roślinach zbożowych


Jesień - roztargniona malarka - gubi barwy po lasach i parkach...

Jesień rozwija także talenty w kl. IIc

Nauka tabliczki mnożenia wcale nie musi być trudna. Przekonali się o tym uczniowie klas 5d, 5e. Na lekcjach matematyki odbył się fascynujący trening gier matematycznych przed IX Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. Uczniowie rozwijali swoją wyobraźnie matematyczną z tangramem oraz doskonalili tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem kostek K10, Kart Grabowskiego oraz piramidy matematycznej. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili, a drugiego dnia pytali, czy dziś na lekcji też będziemy mieli gry…?:-)

Gry matematyczne zostały zakupione z grantu w ramach Programu mPotęga

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci, uczniowie klas l - lll uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji. Panie policjantki prowadzące spotkanie zwracały uwagę na bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, przypomniały zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślały, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Zwróciły też uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Spotkanie było interesujące i pouczające.

Gdy do szkoły maszeruję iść bezpiecznie obiecuję. Mam opaskę i plecaczek oraz odblaskowy znaczek!

28 września we Włocławku odbyła się runda finałowa Wojewódzkiej Ligi Młodzików, gdzie nasza uzdolniona uczennica,

Kalina Szulc, zajęła I miejsce w skoku wzwyż,

a chełmiński klub MLKS Nadwiślanin Chełmno zajął III miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Jak zawsze gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy dalszych!

Za każdym razem, kiedy Cezary Krajewski odwiedza nasze miasto staramy się uczestniczyć w spotkaniu z nim. Tym razem również udaliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej (25 września), żeby dowiedzieć się więcej na temat projektu "Lila"

"Lila" to prawdziwa historia oparta na faktach, będąca dramatem wojennym, przedstawiająca wydarzenia z lat 1925–1945, obrazująca przełomowe momenty w dziejach narodu polskiego. Główną i tytułową bohaterką jest młoda dziewczyna (Lila) zmagająca się z rzeczywistością, w której się znalazła. Uczestniczka tajnych kompletów w zakresie szkoły średniej. W wieku szesnastu lat wstępuje w szeregi Podziemnego Państwa Polskiego – Armii Krajowej. W konspiracji od 1942 roku. Zaprzysiężona jako łączniczka AK, pseudonim „Lilka”... Zachęcamy do lektury!

ALARM! ALARM! PALI SIĘ!!!

Ćwiczenia z wykorzystaniem środków pozoracji pożaru organizowane są w naszej szkole cyklicznie. Dzisiaj, tj. 25 września, proces ewakuacji przeprowadzony został jak zawsze w sposób prawidłowy. Wyprowadzenie uczniów i personelu szkoły w bezpieczne miejsce zajęło kilka minut. Treningi przeciwpożarowe mają na celu nie tylko sprawdzenie obowiązujących procedur, ich znajomości przez uczniów oraz personel szkoły, ale również kształtują właściwe zachowanie i nawyki. Na zakończenie ćwiczeń dla uczniów klas młodszych odbyło się spotkanie edukacyjne ze strażakami, którzy zademonstrowali pojazdy i wyposażenie ratownicze.

24 września uczniowie klas l - lll uczestniczyli w zajęciach z zakresu robotyki i programowania. Łącząc naukę z zabawą rozbudzano w nich zamiłowanie do nauk ścisłych oraz świadome i odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii.

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła 23 września włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w kamizelki odblaskowe, worki i rękawiczki ruszyli do walki o czyste środowisko. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.

Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać!

I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze...

Jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt, jak choćby wiosną. 23 września nie należy więc ze łzami żegnać lata, ale radośnie powitać nową porę roku. Tak, jak to zrobiła klasa IIA - prace są naprawdę piękne...bo kolorowe!Z wizytą u p. Anity i Grzegorza Lewczuk w ich mini gospodarstwie...

Dużo świeżego powietrza, radość, zabawa! Pierwszaki swoimi małymi rączkami wyprodukowały swoje własne sery. Super przygoda, świetna atmosfera!

Klasa IB bardzo dziękuje!

Mamy to!

23 września, odbyły się zawody mini piłki nożnej. Miło nam poinformować, że nasi chłopcy zdobyli I miejsce i będą reprezentować miasto Chełmno podczas zawodów powiatowych.

Gratulujemy i życzymy sukcesów podczas dalszej realizacji.

„Możesz zrobić coś wielkiego lub coś małego – cokolwiek zrobisz będzie to lepsze, niż gdybyś nie zrobił nic.

Ratuj. Adoptuj. Wspieraj”

Uwaga, uwaga!

Ogłaszamy akcję POMÓŻMY ZWIERZAKOM!

Potrzebne są:

  • puszki dla psów i kotów
  • przysmaki dla psów
  • zabawki
  • obroże i smycze
  • środki czystości: płyny do podłóg, naczyń, szyb, toalety
  • ręczniki papierowe, papier toaletowy

ZBIÓRKA POTRWA DO 25 PAŹDZIERNIKA

Dary przynosimy do wychowawców

Schronisko prosi, aby nie kupować suchej karmy ze względu na nieodpowiedni skład w większości produktów...

21 i 22 września w Tarnowie odbyły się mistrzostwa Polski młodzików w kategorii u16, podczas których nasza uczennica, Kalina Szulc, zajęła X miejsce w konkursie skoku wzwyż.

Gratulujemy Kalinie kolejnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Dnia 19.09.2019 r. na stadionie w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców w rocznikach: 2005/2006 oraz 2007 i młodsi.

W zawodach wystartowały dwie reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie: dziewczęta i chłopcy - rocznik 2007 i młodsi. Każda reprezentacja składała się z 10-osobowej grupy dziewcząt i chłopców.

W kategorii kl. IV – VI chłopcy i dziewczęta wywalczyli II miejsce.

W kategorii kl. VI – VII chłopcy zajęli I miejsce, a dziewczęta II.

Gratulujemy naszym zdolnym lekkoatletom!

Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.

Tytus LiwiuszŻywa historia...

Wizyta w Biskupinie to niewątpliwie podróż w czasie..., podróż do początków polskiego państwa, a nawet do początków osadnictwa na terenie naszego kraju. Mogli się o tym przekonać uczniowie klasy VD i VE, którzy pod czujnym okiem opiekunek - p. Gabrieli Suleckiej i p. Joanny Sobków - Karnowskiej oraz jednej z mam, p. Katarzyny Schumachewicz, z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści przedstawiające zwyczaje żyjących tu niegdyś ludzi, ich pracę i rzemiosło. Można było obejrzeć nie tylko rekonstrukcje chat sprzed setek i tysięcy lat, ale też samemu uczestniczyć w warsztatach. To była dobra lekcja historii - o naszych przodkach i ich epoce.17 września... - tego dnia, 80 lat temu, na rozkaz Stalina na pozbawione obrony tereny wschodniej Rzeczpospolitej ruszyło 700 tys. żołnierzy Armii Czerwonej.

Przypomniała o tym grupa uczniów przygotowana przez nauczycieli historii odwiedzając klasy VI - VIII na zajęciach lekcyjnych.

Kolejny sukces sportowy!

W niedzielę, 15 września nad Jeziorem Starogrodzkim odbyły się ostatnie w tym sezonie

Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa Koła PZW Chełmno.

W kategorii junior dwa pierwsze miejsca zdobyli uczniowie naszej szkoły:

I miejsce Maciej Bałdzikowski, klasa IIB

II miejsce Kinga Lonser, klasa VIA

Gratulujemy!


Wiedza i umiejętności dają poczucie bezpieczeństwa.

Warto się uczyć choćby dla samego siebie.

W PIĄTEK... TRZYNASTEGO... wszystko zdarzyć się może...

I się zdarzyło - niecodzienny pokaz zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji w Chełmnie, Pogotowie Ratunkowe oraz Sławomira Karnowskiego, byłego żołnierza jednostki GROM, który nie tylko poprowadził jedną z części pokazów, ale też wcielił się w rolę napastnika podczas scenki.

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów i nauczycieli, tym bardziej, że kl. VB była jedyną szkolną grupą, która wzięła udział w scenkach przedstawiających bezpośrednie zagrożenie w przypadku podrzucenia przesyłki niewiadomego pochodzenia oraz wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Nauczycielka wraz z klasą oraz pani dyrektor pokazały, jak reagować w sytuacjach, o których powinno mówić się częściej - panika i strach mogą eliminować rozsądne myślenie, dlatego powinniśmy uczyć się i trenować zachowania w razie takich zdarzeń. Dzieci obserwowały również pokaz ratownictwa i zderzenie samochodów osobowych oraz pokaz posłuszeństwa psa policyjnego.


ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!

Jedno z chińskich przysłów mówi

Chcesz być szczęśliwy - załóż sobie ogród

Nasza szkoła taką właśnie chce być - szczęśliwą i... zieloną! W myśl ochrony przyrody i działań proekologicznych dzisiaj, tj. 11 września miejsce miała akcja sadzenia drzewek przy ul. 22 Stycznia. Posadzono ich aż 40! Pomysłodawcą i sponsorem akcji jest firma Cargill, a brali w niej udział menagerowie z całej Europy. Było pracowicie i wesoło, efekty pracy zespołowej, na czele z panią dyrektor Renatą Ulatowską i niezawodnym Pawłem Hirtem, widoczne były od razu, a posadzone krzewy w promieniach - jeszcze letniego - słońca stały się piękną ozdobą boiska i szkoły.


KAŻDY MA COŚ,

CO MOŻE DAĆ INNYM...


Dzień 7 września na długo pozostanie w pamięci nie tylko zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia, ale przede wszystkim wszystkich tych, którzy zdecydowali się zostać dawcą szpiku kostnego.

W Chełmnie taka akcja odbyła się po raz pierwszy - i to w naszej szkole! Przygotowane zostały różne atrakcje - pokazy karate, kurs strzelania, pokaz pierwszej pomocy, przedstawienie Teatru Agrafka, zumba, fitness, możliwość zagrania w tenisa stołowego i gry wirtualne. Swoje stanowisko miało Studio Figura i makijażystki z Mary Kay, panie z Kolna przyjechały do nas z pysznymi ciastami, natomiast panie z Bieńkówki z własnymi przetworami swojskimi. Można śmiało powiedzieć o sukcesie - baza Fundacji DKMS powiększyła się o 51 dawców! Wśród nich znaleźli się nauczyciele i pracownicy z naszej szkoły. To piękny gest - dzięki takim inicjatywom zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy uratować życie naszego bliźniaka genetycznego...


Uczennice z kl. VIC wspomagały swoim śpiewem NARODOWE CZYTANIE - ogólnopolską akcję popularyzującą czytelnictwo. Występy miały miejsce na dużej scenie na chełmińskim Rynku.

Przypomnijmy, że w tym roku odkrywaliśmy piękno Nowel polskich.

W czerwcu słyszeliśmy dźwięk szkolnego dzwonka, który życzył nam słonecznych wakacji, a już dźwięczy on głośno, witając nas radośnie. Minął czas beztroski, radosny, obfitujący w słońce i niesione z nim uciechy. Czas powrócić do szkolnych ławek i do nowych obowiązków. Czeka nas dziesięć miesięcy wytężonej pracy. Pani dyrektor, Renata Ulatowska, witając swoich uczniów w nowym roku szkolnym, zarówno małych, jak i tych większych, zwróciła szczególną uwagę na działania proekologiczne oraz przeciwdziałające wszelkim zjawiskom cyberprzemocy - będą one w tym roku bardzo ważnym aspektem w pracy szkoły.

"Należę do tego pokolenia, które urodziło się przed wojną. W 1939 roku jedynym moim marzeniem było pójść do szkoły. Przez całą okupację nie mogłem do niej uczęszczać. Zakończenie wojny było dla mnie faktycznym wyzwoleniem, bo mogłem pójść wreszcie do szkoły."


80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Polska jest dzisiaj bezpieczna i wolna - nie zawsze jednak taka była. Wojna to czas zła i okrucieństwa... Dzisiaj przy Grobie Nieznanego Żołnierza mogliśmy uczcić i oddać hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej oraz tym, którzy walczyli za naszą wolność.


Jak każdego roku Poczet Sztandarowy i delegacja z kwiatami oraz nauczyciele uczestniczyli w obchodach rocznicy.Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.

Michael Jordan


W dniach 29 - 30 sierpnia 2019 r. w Siedlcach odbyły się XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS, w których mierzyli się sportowcy z mniejszych i większych miast. Mamy przyjemność pochwalić się sukcesem naszej uczennicy Kaliny Szulc, która w konkursie skoku wzwyż zdobyła srebrny medal z wynikiem 156 cm.

Gratulujemy Ci Kalino i życzymy dalszych sukcesów!

Lubimy pomagać!

Już na wakacjach, ale pracowicie :) w lipcu pojechaliśmy zawieść do schroniska zebrane przez ostatnie miesiące rzeczy niezbędne do utrzymania bezdomnych zwierzaków.

Pomaganie to coś fajnego!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019 roku wg następującego rozkładu :

-dla klas I -V o godzinie 9:00 na drugim boisku przy ulicy 22 Stycznia 4

-dla klas VI-VIII o godzinie 10:00 na hali sportowej przy ulicy Szkolnej 6

Równocześnie informujemy, iż od dnia 01.08.2019 roku gabinet dyrektora szkoły oraz sekretariat mieszczą się w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 6.

Drodzy Uczniowie klas IV - VIII

Prosimy, abyście na rozpoczęcie roku szkolnego zabrali z sobą kartkę i długopis.

Już od pierwszego dnia będziemy wdrażać w życie wszelkie przejawy dbania o zasoby Ziemi, dlatego w ramach działań proekologicznych każdy uczeń zapisze swój plan lekcji w przyniesionym przez siebie notesie.

Do zobaczenia w poniedziałek!

Drodzy uczniowie

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące zdalnego nauczania oraz konsultacji z nauczycielami znajdują się w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.