Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica

w Chełmnie


 1. Uczymy się dla siebie.
 2. Przygotowujemy się do nauki w gimnazjum.
 3. Chcemy mówić i pisać pięknie po polsku oraz porozumiewać się w języku angielskim.
 4. Doskonalimy posługiwanie się komputerem.
 5. Jesteśmy sprawni i prawdomówni.
 6. Dbamy o zdrowie i porządek wokół siebie.

Koncepcja Pracy szkoły opracowana w oparciu o :

Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. nr 4 poz. 17 )

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie

Przesłaniem naszego działania jest:

 1. Uczciwość, odpowiedzialność i mądrość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli.
 2. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania i nauczania.
 3. Umiejętność odróżniania – dobra od zła.
 4. Kultywowanie ideałów, tradycji narodowych i rodzinnych.
 5. Budowanie właściwej hierarchii wartości.
 6. Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 7. Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz środowisku kulturalno – przyrodniczym.
 8. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego.

Priorytety

1.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie jest szkołą przyjazną dla ucznia.

2.Każdy nauczyciel – mistrzem, moderatorem procesu nauczania.

3.Rodzice – najważniejszymi partnerami szkoły.

4.Atmosfera zaufania wśród członków Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników.

5.Współpraca z instytucjami samorządowymi, władzami terytorialnymi oraz społecznością lokalną.

6.Zwiększanie nacisku na wykorzystywanie w procesie nauczania multimediów oraz narzędzi ICT, tym samym uczniowie zdobywają kompetencje wymagane w nowoczesnym świecie.

7. Uczenie się oparte na współpracy w celu uwzględnienia we wszystkich działaniach dydaktycznych elementów uczenia się pracy w zespole.

8.Kreowanie w środowisku lokalnym przekonania, że nasza szkoła to nowoczesna placówka wykorzystująca najnowocześniejsze technologie.

9.Wychowanie przez sport.


Koncepcja Pracy Szkoły w obszarach:

 1. Kształcenie

 1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
 2. Kształcenie umiejętności kluczowych.
 3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 5. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.
 6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 7. Podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy warunków nauczania.
 8. Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu klas VI oraz sprawdzianów wewnętrznych.
 9. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.
 10. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 11. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

 1. Wychowanie i opieka

 1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.
 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i wsparcia dla rodziców.
 3. Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 4. Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.
 5. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki sztuki.
 6. Opieka nad dziećmi objętymi PPP.
 7. Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego.
 8. Organizacja opieki w czasie wolnym ( świetlica, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki)
 9. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
 10. Organizacja udziału dzieci w konkursach pozaszkolnych.
 11. Realizacja działań wynikających ze Szkolnego programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 12. Realizacja działań z zakresu BHP.
 13. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.
 14. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami ( Strażą Miejską, MOPS, Poradniami Pedagogiczno – Psychologicznymi, Parafią, Policją, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń)
 15. Kształtowanie postaw prozdrowotnych ( programy profilaktyczne dotyczące edukacji prozdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy, przeciwstawiania się uzależnieniom, radzenia sobie ze stresem, prelekcje, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie).
 16. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich ( udział w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych, odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i lokalnych, udział w akcjach ,,Sprzątanie Świata”, obchody ,,Dnia Ziemi” oraz zbieranie surowców wtórnych.)
 17. Eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji poprzez realizację programów profilaktyki, tworzenie gazetek ściennych, organizację zajęć z pedagogiem/psychologiem, zajęć z wychowawcą.

 1. Organizacja i zarządzanie

 1. Współpraca wszystkich podmiotów szkoły.
 2. Usprawnianie przepływu informacji ( poczta elektroniczna, harmonogramy pracy oraz uporządkowana tematycznie tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.)
 3. Zorganizowanie sprawnego nadzoru pedagogicznego, który umożliwi kontrolę osiągania wyznaczonych standardów.
 4. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.
 5. Aktualizowanie i monitorowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym poprzez prowadzenie nowoczesnej dokumentacji.
 6. Zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych poprzez publikacje na stronie internetowej szkoły.
 7. Dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, tworzenie warunków do podejmowania działań innowacyjnych i podnoszenia kwalifikacji.
 8. Troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo pracy zarówno młodzieży, jak i wszystkich pracowników placówki poprzez szkolenia BHP, systematyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, opracowanie regulaminów pomieszczeń, zakup niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy.
 9. Systematyczna współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.
 10. Utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
 11. Dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia poprzez przeprowadzanie remontów głównych i bieżących w obrębie budynku szkoły oraz dalsze zagospodarowanie terenów zielnych wokół placówki.
 12. Ciągłe doposażanie szkoły w nowy sprzęt komputerowy, multimedialny, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne.
 13. Racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania.
 14. Systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 15. Kultywowanie sportowej tradycji szkoły poprzez nieustanne udoskonalenie bazy sportowej.

Kryteria sukcesu – obszar kształcenie

1.Poprawa wyniku szkoły osiąganego na sprawdzianie zewnętrznym

2.Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych.

3.Rodzice zgłaszający własne oczekiwania, co do planowanych zajęć pozalekcyjnych w ofercie szkoły.

4Zwiększenie liczby uczniów biegle posługujących się technikami informatycznymi

5.Wzrost liczby uczniów uczestniczących w konkursach przedmiotowych na szczeblach pozaszkolnych i wzrost osiągnięć tych uczniów.

Kryteria sukcesu – obszar wychowanie i opieka

1.Uczniowie, pracownicy znają zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie placówki będą je stosowali w swojej praktyce szkolnej.

2.Wśród większości uczniów i ich rodziców ugruntuje się przekonanie, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla nich.

3.Zdecydowanie poprawi się frekwencja uczniów, będą oni uczęszczać do niej z przyjemnością, że SA w niej lubiani i rozumiani.

4.Wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy, pomoc te otrzymają w odpowiednim czasie i odpowiedniej formie.

Kryteria sukcesu – obszar organizacja i zarządzanie

1.Utrzymanie stanu technicznego szkoły na istniejącym poziomie.

2.Odpowiednio wyposażone klasopracownie.

3.Estetyczny wygląd korytarzy i sal lekcyjnych.

4.Wzbogacony księgozbiór biblioteki.

5.Modernizacja świetlicy szkolnej.

6.Utworzenie szatni dla uczniów przy auli.

7.Modernizacja pracowni komputerowej.