Karta rowerowa

Procedura ubiegania się o kartę rowerową

Terminarz zdawania na Kartę Rowerową

Przykładowy test

Procedura ubiegania się o kartę rowerową

w Szkole Podstawowej nr 2

im. Stanisława Staszica w Chełmnie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej. Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999 r. karta rowerowa i motorowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia.

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub szkolnym rowerze na placu manewrowym.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji techniki z wychowania komunikacyjnego (w sumie 20 godzin; 17 w klasie IV i 3 w klasie V).
 5. Nauczyciel ustala termin egzaminu z Dyrektorem Szkoły i podaje do wiadomości rodziców w zeszytach przedmiotowych z techniki. Rodzic potwierdza otrzymanie tej wiadomości własnoręcznym podpisem.
 6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.
 7. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Termin ustala nauczyciel techniki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i ogłasza go na minimum 10 dni przed egzaminem.
 8. Uczeń zalicza egzamin teoretyczny jeśli uzyska min. 80% poprawnych odpowiedzi.
 9. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

10. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

11. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

- Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie

- Jazda do przodu po prostej i łukach

- Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

- Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach

- Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe

(szczególnie znaki poziome)

- Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:

- skręt w prawo i w lewo

- omijanie

- włączanie się do ruchu

 1. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
 2. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
 3. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie 2 tygodni od czasu egzaminu.
 4. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę zgodną z odrębnymi przepisami.
 6. Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego.
 7. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki


Do egzaminu praktycznego można podejść na swoim rowerze, jednak musi on spełniać wymagania określone jako obowiązkowe wyposażenie roweru.

PRZYKŁADOWY TEST