ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy rodzice oraz uczniowie!


Szkoła Podstawowa nr 2 korzysta z dwóch kanałów zdalnego nauczania, są to:

1. Dziennik elektroniczny Vulcan,

2. Google dla Szkół - usługa Classroom.


Rodzice uczniów klas I-III otrzymują informację przez dziennik elektroniczny. Wychowawczynie określają sposób i formę wykonania zadań.

Informacje dla uczniów klas IV-VIII przekazywane są przez dziennik elektroniczny oraz aplikację Classroom.

Uczniowie klas IV - VIII posiadają szkolne konta e-mail, które umożliwiają korzystanie z dziennika elektronicznego oraz aplikacji Classroom zarówno na komputerze, jak i na telefonie.

Aby uczeń skorzystał z aplikacji Classroom na komputerze należy:

1.Wejść na stronę google.pl

2.Wybrać: Zaloguj się

3.Wpisać swój szkolny adres e-mail (i.nazwisko@sp2chelmno.pl)

4.Podać hasło - jeśli uczeń nie pamięta należy skontaktować się z sekretariatem szkoły (sekretariat@sp2chelmno.pl)

5.Wybrać usługę: poczta Gmail lub Classroom.


Google dla Szkół (poczta Gmail, Classroom) i dziennik elektroniczny Vulcan to dwie odrębne aplikacje.


ADRES E-MAIL RODZICA do logowania w dzienniku elektronicznym Vulcan nie ma związku i zastosowania do logowania się na KONTO GOOGLE UCZNIA.


Dostęp do dziennika rodzic ma poprzez e-mail podany wychowawcy. W razie problemów z hasłami, logowaniem się do dziennika proszę o kontakt na adres sekretariat@sp2chelmno.pl

Renata Ulatowska